Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Anhängiggörande

Tvistemål och brottmål blir anhängiga vid allmän domstol när stämningsansökan lämnas in till domstolens kansli. Ett förvaltningsmål blir anhängigt t.ex. när besvärsskriften lämnas in till förvaltningsdomstolen.

Ansökningsärende

I ett ansökningsärende yrkas rättslig fastställelse av en rättshandling eller anteckning av ett sakförhållande i ett offentligt register. Ett ansökningsärende anhängiggörs genom ansökan eller efter anmälan. Ett ansökningsärende avgörs vanligen i tingsrättens kansli, om ingen motsätter sig ansökan, eller vid tingsrättens sammanträde, om parterna är oeniga.

Arbetskonto

Arbetskontot anger antalet anhängiggjorda ärenden under ett år. Antalet inbegriper ärenden som överförts från tidigare år, ärenden som inkommit under året, ärenden som avgjorts under året samt ärenden som överförts till följande år. Ärenden som överförts från tidigare år är sådana ärenden som anhängiggjorts före statistikårets början. Ärenden som överförts till följande år är sådana ärenden som inkommit under statistikåret eller under tidigare år och som inte har avgjorts under året.

Behandlingsfas

Behandlingen av tvistemål vid domstol omfattar två faser: förberedelse och huvudförhandling. Förberedelsen innefattar skriftlig förberedelse, och i samband med förberedelsesammanträde även muntlig förberedelse.

Behandlingstid

Den tid det tagit att avgöra ett ärende, räknat från den dag då ärendet kom in, ända fram till den dag då ett avgörande görs.

Besvär

Medel för sökande av ändring i en domstols eller förvaltningsmyndighets avgörande som inte har vunnit laga kraft.

Kärande

Part som har anhängiggjort ett tvistemål vid domstol. Termen "kärande" kan också användas om en målsägande som utan åklagarens medverkan har anhängiggjort ett brottmål vid domstol.

Svarande

Part mot vilken någon processar. Termen svarande användes tidigare endast i tvistemål och i lindriga brottmål, numera kan den användas såväl i tvistemål som i brottmål.

Tredskodom

Dom som kan ges i ett dispositivt tvistemål och som baserar sig på en parts passivitet eller frånvaro från rättens sammanträde eller en parts underlåtelse att avge svar.

Tvistemål

I tvistemål behandlas tvister mellan privatpersoner eller företag i frågor som förts till domstol för erhållande av en opartisk lösning. Tvisten kan gälla t.ex. ersättning för skada, hävning av köp eller frågan om ett avtals giltighet. Vid tingsrätten avkunnas även domar i otvistiga fordrings- och vräkningsmål.

Återvinning

Återvinning är ett rättsmedel som förekommer vid tredskodom. En svarande mot vilken en tredskodom har meddelats har rätt att söka ändring i domen inom 30 dagar från det att han fick del av den. I ett sådant fall går saken till behandling i sammanträde, där saken behandlas i grunden och alla bevis tas emot.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i civilmål [e-publikation].
ISSN=1798-1204. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrs/kas_sv.html