Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 10.2.2021

Resultatet för kommunerna i Fasta Finland ökade med nästan två miljarder år 2020

Enligt de bokslutsprognoser som kommunerna i Fasta Finland rapporterat ökade kommunernas sammanlagda årsbidrag för år 2020 med 2,2 miljarder euro från året innan. De förklarande faktorerna var den kraftiga ökningen av statsandelar och skatteinkomster. Också resultatet ökade kraftigt, till totalt 1,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser år 2020 samlades in från alla 294 kommuner och 130 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare i kommunerna i Fasta Finland 2010–2020*

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare i kommunerna i Fasta Finland 2010–2020*
Som befolkningsuppgift för åren 2010–2019 har folkmängden per 31.12 använts för resp. år. I prognosuppgifterna för år 2020 har folkmängden per 31.12.2019 använts.

*Bokslutsprognoser

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Enligt bokslutsprognoserna för år 2020 ökade de externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland med 1,7 procent jämfört med föregående års bokslut. Verksamhetsintäkterna uppskattades minska med 3,8 procent. Kommunernas verksamhetskostnader var totalt 38,5 miljarder euro och verksamhetsintäkter 6,9 miljarder euro. Verksamhetsbidraget försvagades med 3,1 procent till -31,3 miljarder euro.

Kommunerna fick år 2020 enligt sina egna uppskattningar totalt 11,0 miljarder euro i statsandelar, vilket är 2,4 miljarder euro, dvs. 27,2 procent mer än året innan. Skatteinkomsterna ökade med 0,9 miljarder euro, dvs. med 4,0 procent till 23,8 miljarder euro. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster och statsandelar, var 6 336 euro per invånare. 1) Årsbidraget mer än fördubblades från året innan till 4,0 miljarder euro. Av kommunerna i Fasta Finland hade två ett negativt årsbidrag i bokslutsprognosen. I föregående års faktiska bokslut var årsbidraget negativt i 65 kommuner. Kommunernas sammanräknade resultat ökade från -0,2 miljarder euro till 1,7 miljarder euro.

Lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var enligt bokslutsprognoserna totalt 19,1 miljarder euro i slutet av år 2020. Ökningen från föregående års faktiska bokslut var 3,8 procent. Lånestocken per invånare var 3 478 euro. 2) Kommunernas sammanlagda investeringsutgifter ökade med 4,6 procent från året innan till 4,2 miljarder euro.

I bokslutsprognoserna för år 2020 var de externa verksamhetskostnaderna hos samkommunerna i Fasta Finland 16,2 miljarder euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 1,9 procent från året innan. Verksamhetsbidraget var 0,7 miljarder euro. Räkenskapsperiodens resultat försvagades lite och var -0,1 miljarder euro. Samkommunernas investeringsutgifter ökade med 6,3 procent till 1,4 miljarder euro. Den sammanlagda lånestocken var 5,5 miljarder euro i slutet av året och den ökade med 17,5 procent på årsnivå.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.

Uppgifterna om det 4:e kvartalet 2020 är det sista offentliggörandet av statistiken över kommunekonomin kvartalsvis. Statskontoret samlar in och publicerar kvartalsuppgifterna om kommunekonomin fr.o.m. uppgifterna för år 2021.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2019.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2019.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/04/ktan_2020_04_2021-02-10_tie_001_sv.html