Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Allmänt fruktsamhetstal

Det allmänna fruktsamhetstalet avser antalet levande födda barn per tusen kvinnor i åldern 15-49 år i medelfolkmängden.

Allmänt födelsetal

Det allmänna födelsetalet avser antalet levande födda per tusen personer i medelfolkmängden.

Andelen dödfödda

Med andelen dödfödda avses antalet dödfödda barn per tusen levande- och dödfödda.

Barnens ordningsnummer

Barnens ordningsnummer räknas på två sätt. Å ena sidan beaktas alla levande födda barn som modern fött, å andra sidan alla levande födda barn i det äktenskap som är i kraft.

Befolkningens reproduktion

Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. Då nettoreproduktionstalet räknas beaktas fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas denna dödlighet inte. Om nettoreproduktionstalet är under ett räknat per kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödragenerationen har inte reproducerats.

Bruttoreproduktionstal

Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. Då nettoreproduktionstalet räknas beaktas fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas denna dödlighet inte. Om nettoreproduktionstalet är under ett räknat per kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödragenerationen har inte reproducerats.

Dödfödd

Fr.o.m. 2003 års statistik över befolkningsförändringar används samma nationella definition som i dödsorsaksstatistiken: dödfödda är nyfödda som väger minst 500 g, eller nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor.

Folkökning

Folkökningen erhålls genom att sammanräkna födelseöverskottet och nettoinvandringen.

Fruktsamhetstalet efter åldersgrupp

Fruktsamhetstalet per åldersgrupp avser antalet levandefödda barn som fötts av kvinnorna i en viss åldersgrupp per tusen kvinnor i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.

Födda

Med levande födda avses nyfödda, som efter födseln andats eller visat andra livstecken.

Som dödfödda betraktas enligt World Health Organisation:s (WHO) definition nyfödda som väger minst 500 g, eller om födelsevikten inte kan fastställas, nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor. WHO:s definition har tillämpats sedan år 1987. Fr.o.m. 2003 års statistik över befolkningsförändringar används samma nationella definition som i dödsorsaksstatistiken: dödfödda är nyfödda som väger minst 500 g, eller nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor.

Före år 1987 dödfödda var nyfödda som var döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 28 veckor.

I fråga om familjeställning särskiljs barn som fötts inom och utom äktenskap. Barn som föds inom äktenskapet har äktenskaplig börd. Även en änka kan föda barn med äktenskaplig börd om graviditeten börjat under den tid äktenskapet varat. Barn som föds utom äktenskapet är utomäktenskapliga. I statistiken betraktas även de fall som utomäktenskapliga där modern efter barnets födelse ingår äktenskap med barnets far. Enligt lag erhåller dessa barn äktenskaplig börd först efter det att föräldrarna ingått äktenskap med varandra.

Födelseöverskott

Födelseöverskott, dvs. den naturliga folkökningen, avser skillnaden mellan levande födda och döda.

Kön

Uppgift om kön har tagits ur befolkningsdatasystemet.

Levande födda

Med levande födda avses nyfödda som efter födseln andats eller visat andra tecken på liv. I statistiken över folkmängden beaktas bara levande födda barn till kvinnor som är fast bosatta i Finland.

Medelfolkmängden

Medelfolkmängden för ett visst år är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år. Då ett relationstal beräknas för något fenomen under statistikåret relateras antalet fall av det aktuella fenomenet i allmänhet till medelfolkmängden för den befolkning eller befolkningsdel som utsetts för fenomenet. Dessa tal, som beskriver befolkningsmässiga fenomen anges i allmänhet i promille, vilket innebär att resultatet av den ovannämnda divisionen multipliceras med tusen.

Nettoreproduktionstal

Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. Då nettoreproduktionstalet räknas beaktas fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas denna dödlighet inte. Om nettoreproduktionstalet är under ett räknat per kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödragenerationen har inte reproducerats.

Språk

Uppgift om språk har tagits ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt som föräldrarna meddelar ett nyfött barns namn till registret uppger de barnets språk. Uppgiften kvarstår oförändrad i befolkningsdatasystemet, om den inte ändras separat.

Språken är kodade vid Befolkningsregistercentralen i enlighet med ISO639-standarden. I folkräkningen år 2000 har redan följande språkklassificering, ISO-639-1, tagits i bruk.

Totala fruktsamheten

Det totala fruktsamhetstalet erhålls genom att addera fruktsamhetstalen för ett åldersår. Talet avser det uppskattade antal barn som en kvinna föder om fruktsamheten är oförändrad under kvinnas hela fruktsamhetsperiod och under förutsättningen att hon inte avlider innan perioden är slut.

Ålder

Uppgifterna om ålder avser åldern på händelsedagen. Medelåldern är summan av åldern vid händelsetidpunkten för alla personer som upplevt händelsen i fråga dividerad med antalet personer. Eftersom åldern avser det antal år en person fyllt via händelsedagen är åldern inte exakt. Av denna anledning utgår beräkningarna av medelålder från antagandet att alla personer i medeltal är x+0,5 år vid händelsetidpunkten.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/kas_sv.html