Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.3.2017

Stora inkomstskillnader i pensionärshushållen

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik fanns det år 2015 drygt 890 000 pensionärshushåll i Finland, vilket redan är en tredjedel av landets alla hushåll. De klart högsta inkomsterna finns i de pensionärshushåll där referenspersonen under sin aktiva tid varit en högre tjänsteman. Deras inkomstnivå är klart högre än i hushållen sammanlagt. Den svagaste inkomstnivån finns i de pensionärshushåll, vilkas referensperson inte varit i arbetslivet under sin aktiva tid. I denna grupp stannar inkomstnivån klart under hushållens allmänna inkomstnivå.

Pensionärshushållens inkomster efter hushållets referenspersons tidigare socioekonomisk grupp, euro i 2015 års penningvärde

Pensionärshushållens inkomster efter hushållets referenspersons tidigare socioekonomisk grupp, euro i 2015 års penningvärde
Tre års glidande medeltal. Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten per hushåll. Ekvivalerad inkomst är hushållets disponibla inkomst dividerad med hushållets konsumtionsenhet. Hushållets referensperson är i regel den person som har de högsta inkomsterna i hushållet.

Medianen av hushållens ekvivalerade disponibla penninginkomst var 22 300 euro år 2015. Bland pensionärshushållen var motsvarande inkomst 18 700 euro. Inom pensionärshushållen är spridningen av inkomster dock stor. De klart största inkomsterna hade de pensionärshushåll vars referensperson var en tidigare högre tjänsteman. I dessa pensionärshushåll var medianinkomsten 29 000 euro. Antalet hushåll bestående av pensionerade högre tjänstemän var år 2015 något under 130 000, dvs. omkring 14 procent av alla pensionärshushåll.

De lägsta inkomsterna hade de pensionärshushåll vars referensperson inte är en arbetspensionstagare (annan pensionär). Medianinkomsten för dessa, som i huvudsak lever på folkpension, var 14 000 euro. Också medianen för hushåll bestående av pensionerade lantbruksföretagare var rätt så låg. År 2015 var den 15 000 euro. Vardera pensionärsgruppen med låga inkomster är ganska liten; övriga pensionärshushåll uppgick år 2015 till omkring 25 000 och hushåll med pensionerade lantbruksföretagare till drygt 60 000.

Inom gruppen av pensionärshushåll finns det flest hushåll som består av pensionerade arbetare. År 2015 uppgick dessa hushåll till omkring 320 000. Av alla pensionärshushåll var det 36 procent. Den ekvivalerade medianinkomsten var i denna grupp 17 500 euro. Den näst största pensionärsgruppen är hushåll med pensionerade tidigare lägre tjänstemän. Deras antal var 290 000 och deras andel av alla pensionärshushåll 32 procent. Medianinkomsten hos de hushåll som består av pensionerade lägre tjänstemän var år 2015 omkring 19 200 euro.

Antalet pensionerade företagarhushåll uppgick år 2015 till något under 70 000. Medianen för denna pensionärsgrupps ekvivalerade disponibla penninginkomst var 17 900 euro.

Ovan nämnda granskningar har gjorts med hjälp av medianen för de ekvivalerade disponibla penninginkomsterna. Inkomstbegreppet är ett internationellt jämförbart begrepp och omfattar inte kalkylerade inkomstposter (t.ex. bostadsinkomst) eller försäljningsvinster. Det är möjligt att göra jämförelser mellan hushåll i olika befolkningsgrupper med olika inkomstbegrepp på grundval av uppgifterna i databastabellerna i inkomstfördelningsstatistiken.


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2015/02/tjt_2015_02_2017-03-24_tie_001_sv.html