Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Arbetsolycksfall

Med arbetsolycksfall avses sådana arbetsskador som ersätts av försäkringsbolaget.

Arbetsolycksfall definieras i 4 § i lagen om olycksfallsförsäkring. Med olycksfall i arbete avses olycksfall som med förorsakande av skada eller sjukdom drabbat arbetstagare i arbetet eller under förhållanden som föranleds av arbetet. Enligt lagen indelas arbetsolycksfallen efter platsen för olycksfallet i:

  • olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller område hörande till denna, inbegripet trafikolyckor som inträffat i anslutning till arbetet
  • färdolycksfall, dvs. olyckor som inträffat utanför den egentliga arbetstiden under färden från bostaden till arbetsplatsen eller tvärtom.

Olycksfallsfrekvens

Olycksfallsrisken inom en bransch eller yrkesgrupp etc. kan uttryckas som förhållandet mellan antalet arbetsolycksfall och antalet arbetade timmar inom branschen. Genom att relatera antalet olycksfall till antalet arbetade timmar får man ett slags "risktal" för branschen eller yrket. I praktiken varierar olycksfallsrisken också inom branschen, beroende på t.ex. typen av arbetsuppgifter.

Med olycksfallsfrekvens avses förhållandet mellan antalet olycksfall och antalet arbetade timmar. Olycksfallsfrekvensen beräknas per en miljon arbetstimmar, och används framför allt vid jämförelser mellan olika branscher.

Olycksfallskvot

Olycksfallsrisken inom en bransch eller yrkesgrupp etc. kan uttryckas som förhållandet mellan antalet arbetsolycksfall och antalet arbetstagare inom branschen. Genom att relatera antalet olycksfall till antalet arbetstagare får man ett slags "risktal" för branschen eller yrket. I praktiken varierar olycksfallsrisken också inom branschen, beroende på t.ex. typen av arbetsuppgifter.

Med olycksfallskvot avses förhållandet mellan antalet olycksfall och antalet arbetstagare. Olycksfallskvoten beräknas per 1 000 arbetstagare i fråga om olycksfall som lett till minst tre dagars sjukfrånvaro. Vid olycksfall med dödlig utgång beräknas olycksfallskvoten per 100 000 arbetstagare.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/kas_sv.html