Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2019

Digitaliseringen har genomsyrat arbetslivet i Finland

Enligt Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden år 2018 använder 90 procent av löntagarna digitala tillämpningar i sitt arbete. Användningen av digitala apparater, de egna digitala färdigheterna och den upplevda inverkan av digitaliseringen av arbetet är dock ojämnt fördelad.

Av de högre tjänstemännen använde praktiskt taget samtliga digitala tillämpningar eller verktyg i sitt arbete år 2018. Motsvarande andel bland dem i arbetarställning var 73 procent. De vanligaste digitala tillämpningarna var verktyg för snabbmeddelanden i realtid, såsom olika chat-tillämpningar.

Drygt en tredjedel (35 %) av dem som använde digitala apparater och tillämpningar upplevde att digitaliseringen av arbetet har lett till en ökad belastning i arbetet, men var sjätte (17 %) ansåg att belastningen snarare minskat. Över hälften upplevde att effektiviteten i arbetet har höjts, tempot blivit snabbare och transparensen ökat. Drygt en tredjedel (36 %) ansåg att möjligheten att använda kreativitet i arbetet förbättrats.

Inverkan av användningen av digitala tillämpningar eller verktyg på arbetet, andel av löntagare som använder digitala tillämpningar

Inverkan av användningen av digitala tillämpningar eller verktyg på arbetet, andel av löntagare som använder digitala tillämpningar

Kvinnor upplevde oftare än män att digitaliseringen ökat arbetets belastning och arbetstempot, män åter ansåg att den ökat arbetets effektivitet och möjlighet att använda kreativiteten i arbetet oftare än kvinnor. Erfarenheten av ibruktagandet av digitala tillämpningar var mer negativ bland löntagare inom kommunsektorn än bland andra.

Digitaliseringens tudelade inverkan på antalet arbetare

Sju procent av löntagarna hade i sitt arbete att göra med en robot. Man upplevde i regel att robotarna underlättat arbetet. Omkring en fjärdedel av dem som arbetade med robotar upplevde att robotarna frigjort tid för mer intressanta uppgifter.

Av alla löntagare sade 5 procent att antalet anställda på deras arbetsplats sjunkit under de senaste tre åren som en följd av digitaliseringen eller robotiseringen. Å andra sidan uppgav 6 procent att personalstyrkan på arbetsplatsen ökat av samma orsak.

Inverkan av digitaliseringen eller robotiseringen på antalet arbetare på arbetsplatsen under de senaste tre åren, andel av löntagarna

Inverkan av digitaliseringen eller robotiseringen på antalet arbetare på arbetsplatsen under de senaste tre åren, andel av löntagarna

Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden beskriver förändringen av löntagarnas arbetsförhållanden över fyra decennier, fr.o.m. år 1977. Den nyaste undersökningen om arbetsförhållanden visar att arbetslivet i många avseenden utvecklats i en positiv riktning: bl.a. löntagarnas uppfattningar om atmosfären på arbetsplatsen, uppnåendet av jämställdhet och de sociala relationerna på arbetsplatsen har förbättrats klart sedan år 2008. Arbetsengagemanget har ökat. Å andra sidan har problemen med att orka i arbetet ökat avsevärt sedan år 2013. Bland kvinnor är de klart vanligare än bland män. Särskilt bland unga löntagare och löntagare i medelåldern har olika psykiska och fysiska symptom blivit vanligare.


Källa: Arbetsmiljö 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Sutela 029 551 2907, Anna Pärnänen 029 551 3795, Marianne Keyriläinen 029 551 3656, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö [e-publikation].
ISSN=2342-2882. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyoolot/2018/tyoolot_2018_2019-12-11_tie_001_sv.html