Isät tilastoissa 2023

Isänpäivää vietetään Suomessa marraskuun toisena sunnuntaina, joka vuonna 2023 on 12.11. Isiä juhlitaan muuallakin kuin Suomessa, mutta isänpäivän ajankohta eri maissa vaihtelee. Isänpäivä on Suomessa virallinen liputuspäivä.

Lähes 1,3 miljoonaa isää

 • Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa isää (15–87-vuotiaat biologiset isät ja adoptioisät).
 • 15–87-vuotiaista miehistä yli puolella, noin 56 prosentilla, on lapsia.
 • Miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 32,1 vuotta (ensimmäistä kertaa biologiseksi isäksi tulleet).
 • Viime vuonna biologiseksi isäksi ensimmäistä kertaa tuli vajaat 18 700 miestä.
 • Adoption kautta ensimmäistä kertaa isäksi tuli 69 miestä.
 • Yhdellä 15–87-vuotiaalla isällä oli vuonna 2022 keskimäärin 2,26 lasta.
 • Eniten on kahden lapsen isiä, joita on noin 569 100.
 • Yhden lapsen isiä on noin 318 800 ja kolmen lapsen isiä noin 274 700.
 • Isiä, joilla 4 lasta tai enemmän, on 10,4 prosenttia isistä.

Lähde

Tilastokeskus: Väestötilastot 2022

450 000 isoisää

 • Vuonna 2021 Suomessa oli noin 450 000 isoisää, joilla oli väestössä vähintään yksi alaikäinen lapsenlapsi.
 • Isoisät olivat keskimäärin noin 63-vuotiaita lapsenlapsen syntyessä vuonna 2021.
 • Isoisien keski-ikä oli noin 69 vuotta.
 • Lapsenlapsen matka isoisän luo oli keskimäärin 85 kilometriä.

Lähde

Tilastokeskus: Väestötilastot 2022

Miesten lapsilukuihanne 2,02 lasta

 • Väestöliiton perhebarometrin mukaan keskimääräinen lapsilukuihanne 20–45-vuotiailla suomalaisilla oli 2,05 lasta vuonna 2022.
 • Miesten keskimääräinen lapsilukuihanne, 2,02 lasta, oli noin 0,6 lasta pienempi kuin naisilla.
 • 20-45-vuotiaista miehistä 26,4 prosenttia toivoisi saavansa vähintään kolme lasta.
 • Lasten hankinnan suunnittelu vaihteli lapsettomilla miehillä iän mukaan. Kyselyyn vastanneista 20-34-vuotiaista lapsettomista miehistä hiukan yli puolet suunnitteli lasten hankintaa, kun taas 35–45-vuotiaista lapsettomista miehistä sitä suunnitteli joka viides.
 • Merkittävin syy lasten saannin siirtämiseen nuorta aikuisuutta elävillä 20-35-vuotiailla miehillä oli halu tehdä muita kiinnostavia asioita. 57 prosentilla vastaajista tämä syy vaikutti lasten hankinnan siirtämiseen paljon tai jonkin verran.
 • 51 prosentilla vastaajista lasten saamisen siirtämiseen vaikutti haluttomuus luopua nykyisestä elämäntyylistä sekä se, että lasten saaminen ei nykyisessä parisuhteessa ollut vielä ajankohtaista.
 • Oma tai perheen taloudellinen tilanne vaikutti lasten saamisen siirtämiseen 47 prosentilla vastaajista.

Isät ja lapsiperheet

 • Suomessa on 552 034  lapsiperhettä.
 • Lapsiperheisiin kuuluu 37 prosenttia väestöstä.
 • Yleisin lapsiperhemuoto on eri sukupuolta oleva aviopari ja lapset. Tällaisia perheitä on 55 prosenttia lapsiperheistä.
 • Samaa sukupuolta olevien parien lapsiperheitä on 0,2 prosenttia lapsiperheistä. Näistä miesparien ja alaikäisten lasten perheiden osuus on 1,6 prosenttia.
 • Perhetilaston mukaan isän ja lasten muodostamia perheitä on vähän, noin 3,7 prosenttia kaikista lapsiperheistä. Todellisuus voi kuitenkin olla erilainen, sillä lapset kirjautuvat perhetilastossa perheeseen sen mukaan, missä he ovat kirjoilla. Toistaiseksi kirjoilla voi olla vain yhdessä osoitteessa. Vanhempien erotessa lapsi kirjautuu siis vain toisen vanhemman perheeseen, vaikka käytännössä vanhemmilla olisikin yhteishuoltajuus.

Lähteet

Tilastokeskus: Perheet 2022

Isien ja lasten yhteinen aika

 • Viimeisimmän ajankäyttötutkimuksen mukaan 25–44-vuotiaat isät käyttävät lasten hoitoon keskimäärin 42 minuuttia päivässä. Eniten aikaa käytetään lasten hoitoon ja auttamiseen (19 minuuttia) ja toiseksi eniten lukemiseen ja leikkimiseen lasten kanssa (11 minuuttia).
 • Vapaa-aikatutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia isistä oli vuoden aikana harrastanut lastensa kanssa liikuntaa tai urheilua.
 • Erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, museoissa ja näyttelyissä oli vieraillut lasten kanssa yli 30 prosenttia isistä.
 • Urheilukilpailuja lasten kanssa oli seurannut hiukan alle 30 prosenttia isistä.
 • Isien harrastukset toimivat esimerkkinä lapsille: jotain soitinta soittavista lapsista yli neljänneksellä oli myös soittava isä.
 • Paljon lukevien lapsien isätkin lukevat: yli 10 kirjaa puolen vuoden aikana lukeneiden lasten isistä yli puolet harrastaa kirjojen lukemista.

Lähteet

Tilastokeskus: Ajankäyttö

Tilastokeskus: Isälle koti ja perhe tärkeintä – lasten kanssa etenkin liikutaan (Hanifi & Pääkkönen, Tieto&trendit, 8.11.2019)

Isien työllisyys ja perhevapaiden käyttö

 • Lapsiperheiden isien työllisyysaste vuonna 2022 kasvoi 2,2 prosenttiyksikköä viime vuodesta. Vuonna 2022 perheellisten isien työllisyys oli 93,4 prosenttia, kun lapsettomilla miehillä se oli 76 prosenttia (20–59-vuotiaat miehet).
 • Isien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2021 olivat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, talonrakentajat ja myyntiedustajat.
 • Vanhempainpäivärahaa sai 61 655 isää vuoden 2022 aikana.
 • Keskimääräinen isille maksettu päiväkorvaus oli 90,14 euroa.
 • Vanhempainpäivärahapäivistä isien osuus oli 12,2 prosenttia. Vastaava osuus vuonna 2010 oli noin 7 prosenttia ja vuonna 2000 se oli noin 4 prosenttia.
 • Isien päivärahoista kolmannes (34 %) maksettiin 30–34-vuotiaille ja lähes yhtä suuri osuus 35–39-vuotiaille (32 %).
 • 40 vuotta täyttäneille isille maksettiin 20 prosenttia isien päivärahoista.
 • Vuonna 2016 syntyneiden lasten isistä neljännes käytti kaikki isyysvapaapäivänsä. Toisaalta noin neljännes isistä jätti oikeutensa isyysvapaaseen käyttämättä kokonaan.
 • Vähintään yhden päivän isyysvapaata joko yhtä aikaa äidin kanssa tai vanhempainvapaan jälkeen käytti noin 76 prosenttia isistä.
 • Vuonna 2018 syntyneiden lasten isistä noin 70 prosenttia käytti isyysrahaa yhtä aikaa äidin kanssa ja noin 47 prosenttia eri aikaan äidin kanssa.
 • Vuonna 2013 toteutettu perhevapaauudistus kasvatti isälle osoitetun vapaajakson käyttöä kaikissa väestöryhmissä, mutta erityisen selvästi pienituloisten ja matalasti koulutettujen isien keskuudessa.
 • Perhevapaat uudistuivat 1.8.2022 siten, että vanhempainrahat on mahdollista jakaa tasan vanhempien kesken. Uudistuksen otaksutaan lisäävän isien vanhempainpäivärahan käyttöä.
 • Selvitys vuoden 2022 perhevapaauudistuksesta saadaan 2024 vuoden aikana.
 • Elatustukea saaneiden lasten osuus oli 9,2 prosenttia. Keskimääräinen elatustuki vuoden 2022 joulukuussa oli 171 euroa.

Työn ja perheen yhteensovittaminen

 • Väestöliiton perhebarometrin mukaan 40 prosenttia isistä ei tee lainkaan ilta-, yö- tai viikonlopputöitä.
 • Isistä 57 prosenttia tekee vähintään 40-tuntista työviikkoa, eli keskimäärin vähintään kahdeksantuntisia työpäiviä.
 • Perhebarometrin mukaan alle 15-vuotiaiden lasten isistä vain 4 prosenttia on osa-aikaisessa työsuhteessa, kun taas äideistä osa-aikatyötä tekee 17 prosenttia.
 • Koronavuosi 2020 lisäsi etätyön tekemistä. Yleisesti ottaen kotona työskentely on yleisempää lapsiperheissä kuin muissa kotitalousmuodoissa. Kotona työskentelevien osuus on suurin kahden aikuisen taloudessa elävillä miehillä, joilla on lapsia. 48,5 prosentin osuudellaan he ylittävät samassa tilanteessa olevat naiset, joilla vastaava osuus on 44,6 prosenttia. Lue lisää Pertti Taskisen blogitekstistä Kotona työskentely on suosiossa lapsiperheissä.
 • Vuoden 2018 työolotutkimuksen mukaan alle 10-vuotiaiden lasten isistä 61 prosenttia oli ollut poissa työstä sairaan lapsen hoidon takia.
 • Työolotutkimuksen mukaan alle 10-vuotiaiden lasten isistä 29 prosenttia koki, että kotiasiat häiritsevät välillä keskittymistä työhön. Toisaalta 0–6-vuotiaiden lasten isistä 39 prosenttia ja 7–12-vuotiaiden lasten isistä 37 prosenttia koki laiminlyövänsä kotiasioita ansiotyön vuoksi.
 • Kuitenkin jopa 74 prosenttia isistä koki, että he jaksavat paremmin lasten kanssa, kun käyvät myös työssä.
 • Isien mielestä sopivin ikä laittaa lapsi varhaiskasvatukseen on 1–2-vuotiaana. Isät ovat valmiita laittamaan lapsensa varhaiskasvatukseen aikaisemmin kuin äidit koulutustasosta riippumatta.
 • Lue lisää työn ja perheen yhteensovittamisesta Marianne Keyriläisen artikkelista Perhevapaan vaikutus naisten urakehitykseen kielteisempi korkeakoulutetuilla ja Tarja Niemisen artikkelista Kumpi joustaa – työ vai perhe?

Isien perhevapaat maailmalla

 • Pisimmät vain isille omistetut perhevapaat ovat Koreassa (54 viikkoa) ja Japanissa (52 viikkoa), mutta niiden käyttö on vähäistä. Japanissa vain noin 7,5 prosenttia työllisistä isistä hyödyntää perhevapaitaan.
 • Euroopan maista pisimmät vain isien käytössä olevat perhevapaat ovat Ranskassa (28 viikkoa), Luxemburgissa (28 viikkoa) ja Portugalissa (22,3 viikkoa).
 • Isien osuus käytettyjen perhevapaiden kestosta on suurin Islannissa (29 %) ja Ruotsissa (28 %).
 • Lue lisää pohjoismaisista isistä Pohjoismaiden ministerineuvoston raportista: State of Nordic Fathers.
 • Maailman isistä löydät kootusti tietoja State of the World's Fathers 2023 -raportista: State of the World's Fathers 2023.

Lähde

OECD: OECD Family Database, Child-related leave.

Tilastot on koonnut Tilastotietopalvelu. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tietojen oikeellisuudesta.

Lisätietoja

puh. 029 551 2220
info@stat.fi