Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Publicerad: 26.4.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för mars 10,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2016 till 273 000, dvs. nästan lika många som för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,1 procent, medan det var 10,3 procent i mars året innan. Antalet sysselsatta var 39 000 fler än i mars året innan. Under första kvartalet (januari–mars) var det relativa arbetslöshetstalet 9,6 procent, då det året innan var 9,7 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/03–2016/03, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/03–2016/03, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2016 till 2 420 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 39 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 30 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 8 000 fler än i mars 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 68,0 procent, medan det året innan var 66,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,8 procentenheter till 69,3 procent från mars året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,7 procentenheter till 66,7 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2016 till 273 000 (felmarginal ±19 000), dvs. nästan lika många som året innan. Av de arbetslösa var 145 000 män och 129 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars 10,1 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,3 procent för män och 9,9 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i mars totalt 639 000. Av dem var 240 000 sysselsatta och 75 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, uppgick till 315 000 personer. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i mars 23,8 procent, dvs. 3,9 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 11,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i mars 2016 till 1 416 000, dvs. 29 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 127 000 dolt arbetslösa , dvs. 3 000 färre än i mars år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/03 – 2016/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/03 2016/03 2015/03 - 2016/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 099 4 110 0,3
Arbetskraft totalt 2 654 2 694 1,5
Sysselsatta 2 382 2 420 1,6
– löntagare 2 031 2 082 2,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 351 339 –3,6
Arbetslösa 272 273 0,4
Ej i arbetskraften 1 445 1 416 –2,0
– Dolt arbetslösa 130 127 –2,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,8 68,0 1,2
Relativt arbetslöshetstal 10,3 10,1 –0,1
Relativt arbetskraftstal 64,7 65,6 0,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2016

Under första kvartalet 2016 var antalet sysselsatta i medeltal 2 396 000 personer, dvs. 5 000 fler än under motsvarande period år 2015. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenen transport och magasinering (H) och minskade inom utbildning (P).

Antalet arbetade timmar ökade med 1,1 procent bland de sysselsatta under första kvartalet 2016 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 255 000 under årets första kvartal 2016, dvs. något färre än under januari–mars år 2015. Under första kvartalet 2016 var det relativa arbetslöshetstalet 9,6 procent, då det året innan var 9,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under första kvartalet 2016 till 1 459 000, dvs. 6 000 personer fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 153 000 dolt arbetslösa , dvs. 21 000 fler än under motsvarande period år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/I – 2016/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 648 2 651 0,1
Sysselsatta totalt 2 391 2 396 0,2
Arbetslösa totalt 257 255 –0,6
– män 144 140 –2,6
– kvinnor 113 115 1,8
Ej i arbetskraften 1 452 1 459 0,4
– Dolt arbetslösa 132 153 16,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 351 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 4 000 fler än i mars året innan.

Arbetslösheten sjönk i mars från motsvarande period året innan inom nio närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–5 %), Tavastland (–4 %), Mellersta Finland (–3 %) och Norra Österbotten (–3 %). Inom alla andra NTM-centralers områden ökade arbetslösheten; mest i Nyland (5 %), Österbotten (5 %), Birkaland (3 %) och Norra Karelen (3 %). I slutet av mars var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 28 000, vilket var 4 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av mars omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 124 000 personer, dvs. 5 000 färre än i mars året innan. Servicen omfattade 4,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 45 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Detta var 1 000 fler än i mars året innan. I mars anmäldes 52 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. nästan lika många som i mars året innan.

Förändringar 2015/03–2016/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/03 2016/03 2015/03 - 2016/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 347 351 1,2
– arbetslösa längre än ett år 103 123 18,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 129 124 –4,1
– sysselsatta 33 21 –37,3
– i arbetskraftsutbildning, i träning 28 24 –12,9
– i arbets- och utbildningsprövning 13 14 3,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 55 65 18,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 52 52 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (620,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tie_001_sv.html