Revidering av webbplatsen

Vi reviderade en del av våra webbsidor tisdagen den 5 april 2022. På dessa sidor informerar vi närmare om de ändringar som förnyelsen medför.

Vad förändras i vår?

Vi förnyar vår webbplats bit för bit. I vår förändras statistiksidorna, dvs. de sidor som man kommer åt under Statistiska uppgifter i huvudnavigeringen på vår webbplats.

I april förnyade vi också publiceringskalendern, där det framgår när vi publicerar nya uppgifter. Dessutom gjorde vi små ändringar på förstasidan på Statistikcentralens webbplats.

Revideringen inverkar på användningen av databasen StatFin och på databasens länkar. 

På alla sidor ändras sidans övre och nedre delar (dvs. sidhuvudena och sidfötterna) så att de ser annorlunda ut än tidigare, men andra sidor än de som nämns här förnyas ännu inte i större utsträckning.

På de webbsidor som publiceras i april kommer det också i fortsättningen att göras små förbättringar. Våra övriga webbsidor revideras senare.

Läs mer om ändringarna

Läs vad de som genomför revideringen berättar om projektet och dess bakgrund