Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/eaa/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

En ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) publiceras för första gången i Finland för referensåret 2019. Ekonomiska kalkyler för jordbrukssektorn produceras i samband med nationalräkenskaperna och de kan anses som en av satelliträkenskaperna till nationalräkenskaperna, vilket betyder att räkenskapshelheten beskrivs på en mer detaljerad nivå än i det allmänna systemet, eller på ett sätt som avviker från detta. Finland har levererat EAA-uppgifter till Eurostat sedan början av Finlands EU-medlemskap. Framställningen av den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (134/2004/EG). En enhetlig metodbeskrivning och handbok över framställningen av EU:s kalkyl (Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry) finns att tillgå. I Finland används som källuppgifter för EAA-kalkylen i huvudsak uppgifter från statistik i systemet över Finlands officiella statistik (FOS).

Uppgiftsinnehåll

I den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn redovisas produktionen i jordbruket och användningen av produktionsinsatser efter produkt, förädlingsvärde, produktsubventioner efter produkt, fast bruttoinvestering efter varutyp, kapitalöverföringar, driftsöverskott och företagarinkomst. Uppgifterna har beräknats och summerats på hela landets nivå.

Klassificeringar

De ekonomiska transaktionerna följer benämningarna för produktion, inkomstbildning, företagarinkomst och kapitalkonto som har beskrivits i handboken över framställningen av EAA-kalkylen. Detaljerade klassificeringar för produkt- och insatsvaror finns också i Statistikcentralens klassificeringsdatabas.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn är härledd statistik, där man använder en stor mängd statistikmaterial som Statistikcentralen och andra aktörer producerat. Av Statistikcentralens statistik kan man nämna t.ex. statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, arbetskraftsundersökningen, prisindexen. Av Naturresurscentralens statistik är t.ex. skörde- och produktionsstatistik tillgänglig i stor omfattning, liksom prisstatistik. Uppgifterna bearbetas enligt nationalräkenskapernas allmänna begrepp och definitioner.

Utöver ovan nämnda material efterfrågas uppgifterna om vissa produkter av produktionsorganisationen och enheter som handhar köp o.d. experter.

Uppdateringsfrekvens

EAA-kalkylen publiceras en gång per år i Finland, men uppgifterna till Eurostat uppdateras och levereras tre gånger per år.

Färdigställs eller offentliggörs

De preliminära uppgifterna i EAA-kalkylen för referensåret är tillgängliga i december, redan innan utgången av referensåret. De reviderade uppgifterna för tidigare år publiceras samtidigt.

Tidsserie

I samband med den nu aktuella publiceringen av EAA-kalkylen redovisas uppgifter fr.o.m. år 2010, men motsvarande uppgifter för Finlands del är tillgängliga i Eurostats databas fr.o.m. år 1975.

Nyckelord

jordbruk, jordbruksprodukter, jordbruksproduktion, bruttoförädlingsvärde för jordbruket, insatsförbrukning för jordbruket, företagarinkomst av jordbruket

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/eaa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.01.2020