Materialflöden i samhällsekonomin

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kanma/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Denna materialmängd samt dess förhållande till andra totalstorheter beskriver beroendet av material inom samhällsekonomin och det tryck som den ekonomiska verksamheten riktar mot miljön. Särskild uppmärksamhet har fästs vid utvecklingen av förhållandet mellan bruttonationalprodukten och den materialmängd som behövs för dess produktion. I statistiken över materialflöden i samhällsekonomin har användningsmängderna av olika materialflöden såsom sten, olja, trä räknats ihop. Det innebär dock att totalstorheterna i räkenskaperna över materialflöden inte direkt visar intensiteten eller kvaliteten när det gäller den miljöbelastning som ekonomiska aktiviteter förorsakat.

Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin ingår i miljöräkenskaperna. Det yttersta syftet med miljöräkenskaperna är en statistisk beskrivning av växelverkan mellan miljö och ekonomi, som till största delen följer de grundläggande begreppen och klassificeringarna i nationalräkenskaperna.

Europeiska unionens förordning om europeiska miljöräkenskaper (nr 691/2011) förpliktar medlemsländerna att statistikföra och rapportera materialflöden inom samhällsekonomin årligen, för första gången år 2013 och fr.o.m. statistikåret 2008. Statistiken ingår i FN:s system för integrerade miljöräkenskaper (SEEA) och beskriver fysiska flöden inom samhällsekonomin.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar inhemska och utländska inflöden i den finländska ekonomin, inhemska och utländska dolda flöden samt materialexport.

Direkta inhemska inflöden är material som tagits ur Finlands natur för vidareprocessering inom ekonomin. Dessa är t.ex. trä och mineraler som använts som råmaterial, jordmaterial som använts vid byggande samt växter och vilda djur som använts som djur- och människoföda. Direkta utländska inflöden utgörs av importen av förädlingsprodukter och råmaterial. På motsvarande sätt utgörs exporten av råmaterial och förädlingsprodukter som levererats till utlandet.

Inhemska dolda flöden är transport och omvandling av naturmaterial i samband med uttag av inhemska naturresurser eller byggande. Till dessa hör bl.a. avverkningsrester i skogar samt schaktningsavfall i malmgruvor. Importens dolda flöden består av de direkta inflöden och de dolda flöden som använts för framställning av importprodukter i utlandet och som inte syns i vikten på importerade råmaterial och produkter.

Totalanvändningen av naturresurser som beräknats i statistiken är summan av direkta inhemska och utländska inflöden samt dolda flöden. De direkta inflödena utgör däri den egentliga mängden material som tillförs den finländska ekonomin och tillsammans med de inhemska dolda flödena den mängd material som står som grund för den inhemska miljöbelastningen. Då man till dessa lägger till de utländska dolda flödena dvs. den globala ekologiska miljöbelastningen i vår ekonomi får man ihop totalanvändningen av naturresurser i vår samhällsekonomi.

Klassificeringar

CPA-klassificeringen och produktklassificeringen i nationalräkenskaperna (kttl) som bygger på denna.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna sammanställs på basis av statistik från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Skogsforskningsinstitutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Tullen samt uppgifter från Finlands miljöcentral, kommunikationsministeriet och gruvregistret.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

November

Tidsserie

Uppgifter fr.o.m. år 1970.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kanma/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.06.2018