Utbildningsanordnare och läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kjarj/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter beskriver nätverket av de utbildningsanordnare och läroanstalter som är underställda offentlig tillsyn samt förändringar i dem under året. Dessutom innehåller den uppgifter om läroanstalternas adresser samt det totala antalet studeranden i skolan per den 20 september.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar uppgifter om utbildningsanordnare och omkring 6 000 läroanstalter inom skolväsendet. I registret finns bl.a. följande uppgifter om läroanstalterna: identifieringsbeteckning, namn, läroanstaltstyp, ägartyp, upprätthållare av läroanstalt (utbildningsanordnare), utbildningsanordnarens identifieringsbeteckning, läroanstaltens lägeskommun, adressuppgifter, uppgifter om samman- och nedläggning, antalet studerande samt vissa tilläggsuppgifter.

Klassificeringar

Vid klassificeringen av läroanstalter används klassificering av läroanstaltstyp, utbildningsanordnarnas sektor, olika regionala klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna i läroanstaltsregistret uppdateras huvudsakligen med de uppgifter som erhållits i samband med insamlingen av uppgifter för läroanstaltsstatistiken. Uppgifter om utbildningsanordnare fås huvudsakligen av undervisningsministeriet. Som identifieringsbeteckning för utbildningsanordnaren fungerar resp. identifieringsbeteckning i Statistikcentralens företagsregister.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna färdigställs i början av året efter statistikåret.

Tidsserie

För läroanstalternas del finns uppgifterna ur läroanstaltsregistret att tillgå sedan år 1971.

Nyckelord

grundskola, gymnasium, högskolor, läroavtalsutbildning, läroinrättningar, studerande, universitet, utbildning, utbildningsanordnare, yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kjarj/yht_sv.html


Senast uppdaterad 25.02.2013