Inrikes sjötrafik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kvliik/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om fartygstransport av gods och passagerare till och från hamnar belägna inom landet. Statistiken beskriver också råvirkesflottning. I statistiken presenteras också trafik- och transportmängder för inrikesfarten för kanaltrafikens del.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över godstrafiken omfattar allt gods som lossats och lastats i finska hamnar enligt varuslag. Av statistiken över passagerartrafik framgår antalet passagerare.

I statistiken över fartygstrafik anges antalet fartyg som anlöpt en finsk hamn och avgått från en finsk hamn samt fartygens dräktighet.

Uppgifterna för godstrafiken grundar sig på primära uppgifter i Portnet-systemet och uppgifterna för passagerartrafiken erhålls via en enkät som skickats till företag per e-post.

Klassificeringar

Godstrafiken med fartyg indelas i kust- och insjöfart. Kustfarten omfattar utöver inrikestrafik mellan hamnarna längs kusten också all trafik mellan kust- och insjöhamnar som går genom Saima kanal. Med fartygstransport på de inre farvattnen avses endast sådana transporter mellan insjöhamnar som inte i något skede sträcker sig till kustområdet. Dessutom anges export- och importgodsvolymerna både hamnvis och enligt varugrupp. Indelningen är härledd från NST2007- varunomenklaturen för transportstatistik. Mängden flottat råvirke och råvirkesflottningens transportarbete specificeras enligt vattendrag.

I passagerarfartygstrafiken anges antalet passagerare och persontransportarbetet samt uppgifter om antalet fartyg som använts för transporterna enligt vattendrag.

Statistiken över passagerartrafiken i Saima kanal innehåller uppgifter om passagerarfartyg och fritidsbåtar. Mängden fartygstrafik i Saima kanal har angetts efter fartygsslag vid Pälli och Mälkiä slussar. Uppgifter om övriga slusskanaler har angetts efter farled och slusskanal.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Primäruppgifterna om godstrafiken längs kusten fås av fartygens rederier eller finska representanter via det landsomfattande Portnet-systemet. Uppgifterna om godstrafiken på de inre farvattnen baserar sig på lastfartygens trafikanmälningar till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Uppgifterna om råvirkesflottningen fås av verksamhetsutövare inom flottning.

Uppgifterna om passagerartrafik grundar sig på den enkät som årligen skickas ut till företag och trafikföretag som idkar passagerartrafik. Enkäten har skickats till företag med sådana fartyg i inrikestrafik som är besiktade för passagerartrafik.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen och årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Den månatliga statistiken över inrikes sjötrafik publiceras omkring fem veckor efter utgången av statistikmånaden. Årsstatistiken över inrikes sjötrafik publiceras i slutet av maj efter utgången av statistikmånaden.

Tidsserie

Uppgifter om både gods- och passagerartrafiken finns fr.o.m. år 1980.

Nyckelord

sjöfart, inrikestrafik, trafik, inrikes sjötrafik, godstrafik, passagerartrafik, sjötrafik, kustfart, flottning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kvliik/yht_sv.html

Mera information

http://www.stat.fi/til/uvliik/yht_sv.html


Senast uppdaterad 03.06.2020