Motorfordonsbeståndet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mkan/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Ålands Fordonsmyndigheten skickar årligen statistik över Ålands fordonsbestånd till Statistikcentralen och uppgifterna läggs till de långa tidsserierna över motorfordonsbeståndet. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.

Uppgiftsinnehåll

Fordon i registret (bilar, motorcyklar, mopeder, snöskotrar, traktorer, motordrivna arbetsmaskiner och släpvagnar) i slutet av varje kvartal. Ur Ålands separata register uppgifter bara vid årets slut.

Uppgifter om olika fordonsslag bl.a. efter framdrivningsmetod (bensin, diesel) och användningssyfte (privat, tillståndspliktigt)samt antalet personbilar per invånare.

Andra uppgifter: bilmärke, modell, ibruktagningsår samt olika tekniska uppgifter. Ytterligare uppgifter om fordonsägaren och fordonsinnehavaren. Uppgifter på enhetsnivå lämnas inte ut.

Klassificeringar

Regionala indelningar baserade på kommunindelningen, såsom hela landet, län, landskap, ekonomisk region och kommun. Statistiken kan också framställas efter postnummerområde.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Traficoms trafik- och transportregister, ur vilket uppgifter tas ut för Statistikcentralens statistik kvartalsvis. Uppgifter om antalet fordon om Ålands fordonsbestånd lämnas årligen.

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras enligt publiceringskalendern. http://stat.fi/til/mkan/tjulk_sv.html

Tidsserie

Uppgifter sedan år 1922.

Nyckelord

bilar, bussar, fordon, fordonsbestånd, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mkan/yht_sv.html

Mera information

Materialet kan sammanslås med t.ex. befolknings-, bostads- och företagsuppgifter samt uppgifter om trafikolyckor.

Transport- och kommunikationsverkets Traficom


Senast uppdaterad 11.03.2019