Sysselsättning bland studerande

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/opty/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver sysselsättningen under studietiden bland studerande som slutfört utbildning på grundskolenivå. Uppgifterna, som beskriver sysselsättningen bland studerande, produceras genom att Statistikcentralens individbaserade studiematerial sammanslås med uppgifterna i sysselsättningsstatistiken. Inga enkäter görs bland de studerande. I statistiken finns ett flertal uppgifter om studerandenas utbildning och förvärvsarbete. Statistikuppgifterna har producerats årligen sedan år 1995. År 2005 ändrades statistikens population på så sätt att bara 18-åriga studerande och äldre inkluderas. Statistiken för åren 1995–2004 innehåller uppgifter om sysselsättning bland studerande som är yngre än 18 år om inte annat nämns. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken finns uppgifter om sysselsättningen bland studerande inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning samt universitetsutbildning.

Klassificeringar

Statistikmaterialet omfattar Statistikcentralens och undervisningsförvaltningens klassificeringar samt internationella klassificeringar av utbildningsområde och utbildningsnivå, klassificeringar som beskriver läroanstalten samt olika regionala och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna produceras genom att Statistikcentralens individbaserade material över studerande sammanslås med uppgifterna i sysselsättningsstatistiken. Uppgifterna om de studerande bygger på de uppgifter om studerande som Statistikcentralen samlat in, uppgifterna om sysselsättningen baserar sig på uppgifterna i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna färdigställs i mars.

Tidsserie

Statistikuppgifter har producerats årligen sedan år 1995. Från och med år 2005 har populationen ändrats så att bara studerande som är 18 år och äldre inkluderas. Statistiken för åren 1995–2004 innehåller uppgifter om sysselsättning bland studerande som är yngre än 18 år om inte annat nämns.

Nyckelord

arbetsmarknaden, studerande, sysselsättning, utbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/opty/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.04.2023