Servicebranschens varustatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/palhy/index_sv.html
Ämnesområdet: Tjänster
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar tjänster. Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008), som definierar statistikens datainnehåll och klassificering samt de näringsgrenar som omfattas av statistiken.

Uppgiftsinnehåll

Beroende på näringsgren frågas uppgifterna antingen årligen eller vartannat år. Uppgifterna frågas av företag inom följande näringsgrenar (näringsgrenskod inom parentes):

Näringsgrenar i enlighet med förordningen: IT-tjänster (582, 62, 631) Juridisk verksamhet (691) Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning (692) Konsulttjänster till företag (702) Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. (711) Teknisk provning och analys (712) Reklamverksamhet (731) Marknads- och opinionsundersökning (732) Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (78)

Fr.o.m. det statistiska året 2020 samlas uppgifterna också in gällande följande näringsgrenar:

Tjänster avseende vägtransport av gods och flyttjänster (494) Sjötransport (50) Lufttransport (51) Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport (52) Postbefordran och kurirtjänster (53) Tjänster avseende utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet (581) Tjänster avseende film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning (59) Tjänster avseende planering och sändning av program (60) Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (74) Tjänster avseende uthyrning och leasing (77) Resetjänster och relaterade tjänster (79) Säkerhets- och bevakningstjänster (80) Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor (81) Kontorstjänster och andra företagstjänster (82) Tjänster avseende hälso- och sjukvård (86) Tvätteriverksamhet (9601)

Statistikens population omfattar alla företag som sysselsätter minst 20 personer inom de näringsgrenar som fastställs i förordningen. Den undre gränsen på 20 anställda leder dock inom många näringsgrenar till att populationen täcker bara en liten del om omsättningen inom näringsgrenen och därför ger detta ingen representativ bild av näringsgrenens struktur (större företag koncentrerar sig på andra tjänster än de små). Därför har den nedre gränsen sänkts till företag med 5 anställda inom några näringsgrenar.

I enkäten företagstjänster insamlas uppgifter om produktion av tjänster. Följande uppgifter frågas av företagen: omsättning och fördelningen av omsättningen efter CPA-produktklassificering (Classification of Products by Activity). Dessutom ber vi om en specificering av eventuell försäljning till hushåll (privatkunder) efter produktgrupp.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) och CPA2015-produktklassificering (Classification of Products by Activity).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Detaljerad information om tjänster inom servicenäringarna fås inte från andra källor. Därför måste uppgifterna frågas direkt av företagen. Datainsamlingens ram har tagits ur Statistikcentralens Företags- och arbetsställeregister.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras årligen inom 12 månader efter utgången av statistikåret. Uppgifterna ska levereras till Eurostat inom 18 månader efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

En jämförbar tidsserie över uppgifterna i servicebranschens varustatistik, beroende på näringslivet, börjar fr.o.m. år 2008. Inom vissa näringsgrenar måste man dock beakta förändringarna i stratumens täckning.

Nyckelord

företag, företagstjänster, näringsgrenar, omsättning, tjänster

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/palhy/yht_sv.html


Senast uppdaterad 10.12.2021