Bygglov

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rl/index_sv.html
Ämnesområdet: Byggande
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över beviljade bygglov beskriver utvecklingen av antalet bygglov månadsvis. Populationen för statistiken utgörs av nya husbyggnader och tillbyggnader, men inte reparationer av byggnader. Statistiken sammanställs som preliminär statistik, för att man utgående från den i ett så tidigt skede som möjligt skall kunna förutse utvecklingen av volymen för husbyggandet. Volymen mäts i statistiken med byggnadsprojektens kubikvolym och antalet bostäder.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter om beviljade bygglov. Byggnadernas kubikvolym efter typ av byggnad och antal bostäder efter hustyp. Det är möjligt att separat beställa uppgifter efter typ av byggnad, där bl.a. våningsyta, antal våningar, ägartyp, byggare, byggnadssätt, byggnadsmaterial, fasadmaterial, uppvärmningssätt, energikälla, utrustning och anslutningar till nätverk. Uppgifter om de olika enheterna lämnas inte ut.

Klassificeringar

De viktigaste klassificeringar som används för statistiken är "Byggnadsklassificeringen 1994" (användningsändamål), den regionala indelningen i publikationen är hela landet och landskapen. Uppgifter fås också efter ekonomisk region och kommun.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Byggloven baserar sig på kommunernas byggkontrollmyndigheters anmälningar till Befolkningsregistercentralen om tillståndspliktiga byggprojekt (Befolkningsdatasystemet).

Uppdateringsfrekvens

Beviljade bygglov månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 8 veckor från utgången av statistikperioden.

Tidsserie

De gamla serierna har omräknats så att de följer nuvarande klassificering från år 1985. I publikationen finns serier.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rl/yht_sv.html


Senast uppdaterad 17.03.2010