Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html
Ämnesområdet: Byggande
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.

Beräkningen grundar sig på förändringsestimering. Summan efter näringsgren beräknas på basis av uppgifterna om de företag som har jämförbara omsättningsuppgifter både för den aktuella månaden och för motsvarande månad året innan. Ur dessa summor räknas sedan en förändring på årsnivå för näringsgrenen. Vid beräkningen av förändring på årsnivå beaktas också effekten av nystartade och nedlagda företag, företagsarrangemang och ändring av näringsgren. Omsättningsindexet för motsvarande månad året innan höjs med den erhållna förändringen på årsnivå. De nyaste indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter som företagen rapporterat. På grund av kompletteringen av material uppdateras uppgifterna under mer än ett år från publiceringen. Vid beräkningen av indexen för den senaste månaden har använts metodmässig tidsseriemodellering. Detta minskar de revideringar som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Statistiken över materialet och indexen är offentliga, men med den begränsningen att det inte är möjligt att få fram uppgifter om enskilda företag.

Uppgiftsinnehåll

Omsättningsindexen för byggverksamhet publiceras ifråga om följande näringsgrenar: F Hela byggverksamheten 41 Byggande av hus 42 Anläggningsarbeten 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Omsättningsindex publiceras också för industrin, handeln och övriga tjänster.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Omsättningsindexen bygger på Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ och Statistikcentralens försäljningsförfrågan. Skatteförvaltningens material omfattar alla momsskyldiga företag. I materialet ingår uppgifter som samlats in vid betalnings- och anmälningsförfarande för moms. I försäljningsförfrågan frågas efter omsättningsuppgifter huvudsakligen på företagsnivå, men flerbranschföretagen har indelats i näringsgrensenheter för att förbättra branschrenheten. Vid indexräkningen används dessutom de primäruppgifter om företagen som fås ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, t.ex. uppgifter om näringsgren.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 45 dagar från utgången av statistikperioden.

Tidsserie

Fr.o.m. år 1995. Basåret för tidsserierna är år 2015 (2015=100).

Nyckelord

anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rlv/yht_sv.html

Mera information

http://tilastokeskus.fi/til/rlv/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.03.2019