Brott och tvångsmedel

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rpk/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över brott och tvångsmedel beskriver främst den regionala fördelningen av brottsligheten samt tvångsmedel som används av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet. Statistiken omfattar uppgifter om typen och kvantiteten av de brott som uppdagats. Dessutom kartläggs antalet brott som polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet undersökt och klarat upp samt de fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad. När det gäller de uppklarade brotten innehåller statistiken också uppgifter om misstänkta personer samt deras ålder, medborgarskap och vissa socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Statistiken omfattar också uppgifter om våld i nära relationer liksom om den kommunala parkeringsövervakningen. Dessutom redovisas vissa uppgifter som myndigheterna utför, såsom undersökningar av självmord, hjortdjurskrockar, orsaker till eldsvådor o.d.

Uppgiftsinnehåll

Antalet och typen av uppdagade brott. Dessutom antalet brott som utretts och anmälts till åklagaren. Ifråga om de utredda brotten de misstänktas ålder, kön, medborgarskap, socioekonomiska bakgrund och alkoholpåverkan. Utöver brottsuppgifter också uppgifter om den kommunala parkeringsövervakningen, antalet personer som tagits i förvar på grund av berusning samt om vissa andra polisiära uppgifter. Uppgifterna om de olika enheterna i materialet är sekretessbelagda. De tvångsmedel polisen och tullen använt, tvångsmedlets art, allmänt kriterium och brott, efter polisstation. Uppgifterna om tvångsmedel erhålls efter urvalspersonens ålder och kön, den tid gripandet, anhållandet och häktningen varat, särskilda kriterier för gripande, anhållande och häktning, alkoholhalt i blodet, använt berusningsmedel och dygn i förvar.

Klassificeringar

Alla centrala brottstyper ifråga om brott. Den regionala indelningen är kommun, landskap och polisstation. De misstänktas kön, ålder, medborgarskap, härkomst. Typ av tvångsmedel och allmänt kriterium för tvångsmedel. Ålder ock kön för personer som utsatts för tvångsmedel.

Tvångsmedlen indelas i tre områden. De tvångsmedel vars bokstavsförkortning slutar på bokstaven O är alltid sådana som förordnas av domstol. I StatFin-tabellen följs denna indelning dock inte. Där anges först alla tvångsmedel som riktar sig mot en persons frihet. 1.Tvångsmedel mot personer

KIP (1,2) Gripande/Anhållande YJT Gripande enligt polislagen [vanligen använd benämning: Tagande i förvar av berusade] MKP Reseförbud HKP Kroppsbesiktning HKY Kroppsbesiktning och beslag HLP Kroppsbesiktning vid trafikfylleri (precisionsalkometer) HUP Begäran om undersökning av berusningstillstånd HTP Kroppsvisitation HTY Kroppsvisitation och beslag NOM Förordnande om hämtning ILP Förbud mot att röja uppgifter om förundersökningen för utomstående (ILP) 1. Tvångsmedel riktade mot egendom

TVP Beslag av egendom KEP Husrannsakan KEY Husrannsakan och beslag LPM Förordnande om kvarhållande av försändelse (post o.d.) VAP Förordnande om tillfällig åtgärd (skingringsförbud och kvarstad) TEP Avspärrande av undersökningsområde 1. Tvångsmedel som domstolen förordnar

VAO Häktningsyrkande VPO Framställan om frigivning av häktad KMO Begäran om hävning av tvångsmedel MUU Begäran om ändring av tvångsmedel TVO Begäran om bevisupptagning [Mottagande av bevisning vid domstol] PIO Begäran om förlängning av tidsfrist för åtalsväckande [Förlängning av tidsfrist för tvångsmedel] VEO Begäran om åläggande att vittna TUO Yrkande av säkringsåtgärd (skingringsförbud och kvarstad)

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken framställs på basis av de uppgifter som erhållits ur datasystemet för polisärenden (PATJA).

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis och årligen

Färdigställs eller offentliggörs

De kvartalsvisa preliminära brottsuppgifterna under månaden efter utgången av kvartalet och de slutliga årsuppgifterna före utgången av april. Uppgifterna om tvångsmedel årligen före utgången av maj.

Tidsserie

Brottsstatistik finns att tillgå fr.o.m. år 1927 och statistik över tvångsmedel fr.o.m. år 2004.

Nyckelord

anhållande, brott, familjevåld, förmögenhetsbrott, häktning, medborgarskap, offer, parkeringsövervakning, polisen, rusmedel, trafikbrott, trafikfylleri, tullförbrytelser, tvångsmedel, utlänningar, våld, våldsbrott

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rpk/yht_sv.html

Mera information

De kvartalsvisa uppgifterna och de preliminära årsuppgifterna utkommer i serien Rättsväsende. Till år 1990 var uppgifterna tillgängliga i publikationen Brottslighet som kommit till polisens kännedom.


Senast uppdaterad 30.03.2015