Finländska dotterbolag utomlands

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/stu/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse. Statistiken producerar uppgifter med hjälp av vilka man kan bedöma globaliseringsnivån för den finländska ekonomin, effekten av Europeiska unionens inre marknader på den finländska affärsverksamheten och de finlandsägda företagens konkurrenskraft utomlands. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken producerar årliga uppgifter om antalet dotterbolag och filialer till finländska företag utomlands, deras verksamhet och etableringsland. Uppgifter om dotterbolagens eller filialernas omsättning, antal anställda, personalkostnader och bruttoinvesteringar är tillgängliga efter etableringsland eller landgrupp och näringsgren. Dessutom har uppgifter om förädlingsvärde samt om import och export av varor och tjänster, både som koncerninterna poster och som helhetsposter, samlats in gällande år 2007. Merparten av de uppgifter som samlas in för statistiken är sådana uppgifter som krävs enligt EU-förordning. Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) och landsklassificeringen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in från företag i Finland, som har ett dotterbolag eller en filial utomlands. Företagen identifieras med hjälp av Statistikcentralens koncernregister. Enkäten genomförs som en totalundersökning.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras årligen omkring nio månader efter utgången av statistikåret. Exakt datum anges i statistikkalendariet på adressen http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index_sv.html.

Tidsserie

Jämförbara uppgifter finns tillgängliga fr.o.m. år 2007.

Finlands Bank har samlat in uppgifter om omsättningen och antalet anställda hos finländska dotterbolag utomlands för åren 1996–2006. De här uppgifterna är inte direkt jämförbara med Statistikcentralens uppgifter.

Nyckelord

dotterbolag, företag, globalisering, investeringar, koncern, omsättning, personal

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/stu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.11.2011