Födda

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/synt/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver antalet födda och fruktsamhet efter olika bakgrundsvariabler. Statistiken över födda omfattar sådana födda barn vars moder vid tidpunkten för födseln är fast bosatt i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om barnet, modern och moderns make.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken finns befolkningsuppgifter om levande födda och dödfödda barn och deras mödrar. När det gäller födda barn statistikförs bl.a. kön, om barnet fötts inom eller utom äktenskap, födelsemånad, födelsekommun, födelseland, nationalitet och språk. I fråga om dödfödda statistikförs graviditetstiden och fostrets vikt. Ett barn statistikförs som fött i Finland, om dess moder är permanent bosatt i Finland vid födelsetidpunkten, även om hon är tillfälligt utomlands.

När det gäller mödrarna statistikförs bl.a. ålder, antalet barn, barnets ordningsnummer, civilstånd, nationalitet, språk, födelseland och bostadskommun, vigseldatum och äktenskapets ordningsnummer. Om barnets moder var gift vid barnets födelsetidpunkt, finns samma befolkningsuppgifter om barnets fader som dess moder. Statistiken omfattar inte uppgifter om fäder till barn födda utom äktenskapet.

Med hjälp av uppgifterna om modern uträknas nyckeltal som beskriver nativiteten. Dessa är det allmänna födelse- och fruktsamhetstalet, fruktsamhetstalen efter åldersgrupp, det summerade periodiska fruktsamhetstalet, fruktsamhetstalet efter åldersgrupp för kohorter, det summerade fruktsamhetstalet för kohorter och reproduktionstalen.

Klassificeringar

Uppgifterna är tillgängliga med olika områdesindelningar baserade på kommunindelning. Medborgarskap, födelsestat och språk har fr.o.m. år 1999 klassificerats efter ISO-standarder. Före det användes Statistikcentralens egna klassificeringar. Åldern klassificeras enligt 1- eller 5-årsklasser.

Landskapsindelningarna och de statistiska kommungrupperingarna har varit i bruk sedan år 1997. Före det användes län i stället för landskap och kommunform i stället för statistisk kommungruppering. Från och med år 1999 följer statistiken över avlidna den områdesindelning som träder i kraft i början av kalenderåret året efter statistikåret.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Finlands befolkningsstatistik bygger på uppgifter ur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. En verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård skall göra anmälan till befolkningsdatasystemet om barn som fötts levande.

I befolkningsdatasystemet finns inte uppgifter om dödfödda. Dessa uppgifter erhålls från de dödsattester som läkarna skrivit ut. En verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller läkaren ifråga sänder sedan attesten till Institutet för hälsa och välfärd (THL). Institutet för hälsa och välfärd sänder attesten vidare till Statistikcentralen.

Uppdateringsfrekvens

Den slutliga statistiken offentliggörs en gång om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Den slutliga statistiken för kalenderåret färdigställs i april följande kalenderår om inte annat anges. Preliminära uppgifter om antalet levande födda offentliggörs elektroniskt varje månad på Statistikcentralens sida ”Förhandsuppgifter om befolkningen”. Den slutliga statistiken över antalet levande födda publiceras i april på Statistikcentralens webbsidor.

Tidsserie

På hela landets nivå finns det elektroniska uppgifter om antalet levande födda årligen i Finland fr.o.m. år 1749.

Nyckelord

barn, befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, fertilitet, nativitet

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/synt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.04.2020