Utrikeshandel med varor

Producent: Tull
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tavu/index_sv.html
Ämnesområdet: Handel
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln. Statistiken är en officiell informationskälla för uppgifter om Finlands import, export och handelsbalans.

Av statistiken som beskriver Finlands hela import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. Preliminär statistik som publiceras månadsvis gäller EU, euro-området och området utanför EU. I månadsstatistik framgår också uppgifter världsdelsvis, landsgruppsvis och landsvis. Av CN-statistiken framgår detaljerade import- och exportuppgifter om varorna månadsvis. I huvudsak ingår alla varor som importeras till Finland eller exporteras från Finland i statistiken över varuhandeln inom intern- och externhandel. Handeln med tjänster har lämnats utanför statistiken. Statistikföringen förutsätter att varan fysiskt lämnar eller ankommer till landet, med undantag av fartyg och flygplan som statistikförs efter att ägandeförhållandet ändrats.

Utanför statistiken lämnas bl.a. transitotrafik samt sådana ekonomiska transaktioner som inte har något betydande kommersiellt värde. De minsta företagen har också befriats från skyldigheten att lämna uppgifter om internhandel för statistikföring. SITC-statistiken innehåller uppgifter om import och export av varor och varugrupper månadsvis enligt länder. Värdesuppgifterna uttrycks på alla nivåer av klassificeringen men mängduppgifterna är det ändamålsenligt att uttrycka endast på de noggrannare nivåerna av klassificeringen.

Utrikeshandelsstatistiken uppgörs enligt SITC-varuklassificeringen för att göra den internationellt jämförbar. Varuklassificeringen som upprätthålls av FN används i de flesta länder. Varorna grupperas efter noggrannare varunomenklaturer (HS, KN) till grövre klasser i vilka man tagit i beaktande bl.a. varornas förädlingsgrad.

Klassificeringar enligt produkter, näringsgrenar och varor används i huvudsak för att beskriva strukturen och utvecklingen av hela importen och exporten utan landsvisa specifikationer. Uppgifterna produceras trots det också landsvis. I statistiken enligt denna indelning finns endast värdeinformation.

Nyckelord

import, export, handelsbalans, utrikeshandel, varor, KN-nomenklatur, Intrastat, SITC, varuklasser, användningsändamål, näringsgren, CPA, NACE, MIG

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tavu/yht_sv.html

Mera information

Tullen, statistik Statistikservice tel. +358 295 52 335 E-post: statistik@tulli.fi Internet: www.tulli.fi Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi


Senast uppdaterad 01.09.2021