Inkomstfördelningsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tjt/index_sv.html
Ämnesområdet: Inkomst och konsumtion
Tangerande ämnesområde: Levnadsförhållanden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Statistiken beskriver de disponibla inkomsterna, vad inkomsterna består av, med beaktande av beskattning och transfereringar. Inkomsterna och fördelningen av dem granskas bland annat också i grupper efter inkomstnivå, socioekonomisk grupp, livsfas och bostadsområde. I statistiken beskrivs också hushållsmedlemmarnas löne- och företagarinkomster.

Uppgiftsinnehåll

Hushållens och personernas inkomster, inkomsternas struktur och fördelning mellan olika befolkningsgrupper. Inkomsterna har klassificerats i detalj. I statistiken redovisas hushållens bruttoinkomster, löne-, företagar- och förmögenhetsinkomster samt de inkomstöverföringar som hushållen erhållit och betalat. På basis av dessa inkomstkomponenter bildas den disponibla inkomsten, som är en central variabel i statistiken. Uppgifter finns också om skulder, boende, boendeutgifter, dagvårdsavgifter och annat som påverkar hushållens utkomst.

Målpopulationen består av privata hushåll. Anstaltshushåll ingår inte i populationen.

Primärmaterialet är sekretessbelagt. På basis av datasystemet produceras servicematerial i oidentifierbar form. Användningen av det kräver specialtillstånd.

Klassificeringar

Socioekonomisk ställning, hushållets livsfas, hushållets storlek och struktur, ålder, decilgrupper, inkomstgrupper, näringsgren, institutionell sektor, kön, civilstånd, yrke, utbildningsnivå, bostadsuppgifter, regionindelningar (alla regionindelningar som bygger på kommunindelning).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Inkomstfördelningsstatistiken är en urvalsundersökning, vars slutliga urvalsstorlek är omkring 10 000 hushåll. Uppgifterna om hushållen och personerna samlas in genom intervjuer och ur administrativa register. I intervjuerna utreder man storleken och strukturen av hushållet samt samlar in bakgrundsinformation om hushållsmedlemmarnas yrke, verksamhet på arbetsmarknaden, bostad, skattefria inkomster och andra angelägenheter som påverkar hushållets försörjning.

Merparten av inkomstuppgifterna och en del av indelningsvariablerna (bl.a. utbildningsnivå, civilstånd) erhålls ur registren.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Ett år.

Färdigställs eller offentliggörs

Förhandsuppgifterna är tillgängliga omkring ett år efter utgången av statistikåret, de slutliga uppgifterna ett och ett halvt år efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Undersökningen har gjorts sedan år 1977, dock inte åren 1981 och 1985.

Nyckelord

beskattning, betalda transfereringar, bostadsinkomst, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, Gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kalkylerad bostadsinkomst, kapitalinkomst, levnadsförhållanden, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, socioekonomisk ställning, subjektiv uppfattning om utkomst, transfereringar, utkomst

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tjt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.11.2011