Olycksfall i arbetet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ttap/index_sv.html
Ämnesområdet: Arbetsmarknaden
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

I statistiken över olycksfall i arbetet statistikförs årligen de olycksfall som löntagare och lantbrukföretagare råkat ut för. Statistiken omfattar också uppgifter om företagarnas arbetsolycksfall samt löntagarnas olycksfall under arbetsresan. Statistikmaterialet uppkommer som en biprodukt av försäkringsverksamheten, då alla de skador i arbetet som försäkringsföretagen betalat ersättningar för ingår i statistiken. Insamlingen av uppgifter avbryts sista dagen av året efter statistikåret. I statistiken koncentrerar man sig i första hand på olycksfall i arbetet som föror-sakat arbetsoförmåga i minst fyra dagar. Avgränsningen är densamma som i Eurostats statistik över olycksfall i arbetet. Tidigare har Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet haft en avgränsning på arbetsoförmåga i minst 3 dagar.

Uppgiftsinnehåll

Löntagarnas olycksfall på arbetsplatsen och under arbetsresan samt lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall. Statistiken innehåller också uppgifter om övriga företagares olycksfall i arbetet. Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Klassificeringar

Klassificeringar av löntagarnas arbetsolycksfall, utöver demografiska uppgifter: yrke, näringsgren, arbetsställe, arbetsuppgift, arbetsprestation, avvikelse, skadesätt, direkt förorsakare av skadesättet, skadans art, skadad kroppsdel, arbetsoförmågans längd och utbildning. Klassificeringar av lantbruksarbetarnas arbetsolycksfall: arbetsskede, arbetsuppgift, arbetsprestation, avvikelse, skadesätt, direkt förorsakare av skadesättet, skadans art, skadad kroppsdel och tid av arbetsoförmåga.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistikcentralen får uppgifterna från olycksfallsförsäkringsanstalter (Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (OFF), Statskontoret och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)).

Uppdateringsfrekvens

Ett år.

Färdigställs eller offentliggörs

Den viktigaste statistiken publiceras på nätet i maj, något under ett halvår efter att statistikåret gått ut. En mer omfattande statistikpublikation utkommer ett halvår efter webbpublikationen.

Tidsserie

Statistik över arbetsolycksfall har redan sammanställts sedan år 1898. Datainsamlingssättet har i princip varit oförändrat sedan år 1976. Fr.o.m. år 1995 har man kunnat särskilja löntagarnas arbetsolycksfall från företagarnas arbetsolycksfall. Som statistikföringsprincip har man fr.o.m. år 2005 man använt arbetsoförmåga på minst fyra dagar, på samma sätt som Eurostat. När det gäller löntagarnas arbetsolycksfall har tidsserien korrigerats bakåt i tiden ända till år 1996 i enlighet med den nya avgränsningen.

Nyckelord

arbetarskydd, arbetsförhållanden, arbetsolycksfall, företagshälsa , näringsgrenar, olycksfall, våld, yrken

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ttap/yht_sv.html


Senast uppdaterad 29.03.2017