Statistik över skuldsättning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/velk/index_sv.html
Ämnesområdet: Inkomst och konsumtion
Tangerande ämnesområde: NationalräkenskaperFinansiering och försäkring
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och slagits samman med uppgifterna i totalstatistiken över inkomstfördelningen. Skattemyndigheterna får uppgifterna om krediter och räntor efter typ av lån från finansinstitut och andra kreditgivares årsanmälan. Totalmaterialet över inkomstfördelningen är ett registermaterial som täcker hela befolkningen och alla uppgifter samlas in från administrativa register. Sammanslagningen av register görs med hjälp av personbeteckningen. Statistiken över skuldsättning utkommer bara som webbpublikation. I statistikpublikationen beskrivs bostadshushållens och personernas skuldsättning efter kön, ålder, familjetyp och olika områdesnivåer.

Uppgiftsinnehåll

Privatpersoners och bostadshushållens skuldsättning. Populationen utgörs av bostadshushållsbefolkningen. Anstalthushållen hör inte till populationen. Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Klassificeringar

Inkomsttagarnas och registerhushållens ålder, familjetyp, kön, regionala indelningar, skuldklass, skuldsättningsgrad.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Skatteförvaltningens databas: ett registermaterial som täcker hela befolkningen. Materialet täcker också alla som avlidit under skatteåret eller som bor utomlands ifall de har beskattats i Finland på basis av inkomstskattelagen.

Uppdateringsfrekvens

År

Färdigställs eller offentliggörs

Senaste inkomstuppgifterna är uppdaterat omkring ett år efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Fr.o.m. år 2002.

Nyckelord

bostadshushåll, bostadslån, hushåll, krediter, kreditgivning, lån, räntor, skulder, skuldsättning, skuldsättningsgrad

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/velk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 29.03.2017