Fritidsdeltagande

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vpa/index_sv.html
Ämnesområdet: Levnadsförhållanden
Tangerande ämnesområde: Kultur och massmedier
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I statistiken fritidsdeltagande utreds befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper. Undersökningen ger dessutom information om förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Fritidsundersökningen har gjorts åren 1977, 1981, 1991, 2002 och 2017.

Uppgifterna för fritidsundersökningen samlades in år 2017 med en webb- och pappersblankett som svarspersonen själv fyller i samt genom besöksintervjuer.

Uppgiftsinnehåll

Fritidsundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar hushållsbefolkningen som fyllt 10 år och som bor i Finland. I undersökningen utreds befolkningens fritidsverksamhet, hobbyer och samhälleligt och annat deltagande samt hur dessa utvecklats. Föremålet för undersökningen är vardagen utanför förvärvsarbetet och den formella utbildningen: hur människorna upplever sin vardag och hur vardagen har förändrats.

De tabellerade uppgifterna är offentliga. Primärmaterialet är sekretessbelagt. Utifrån materialet har man framställt ett avgiftsbelagt servicematerial som överlåts för forskningsändamål mot användningstillstånd.

Klassificeringar

Uppgifternas bakgrundsvariabler är ålder, kön, generation, socioekonomisk ställning, utbildningsnivå, kommungrupp, storområde, klassificeringen av stads- och landsbygdsområden.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna från 15–74-åringarna samlades in år 2017 genom en kombinerad webb- och postenkät. Bland 10–14-åringar och 75-åringar och äldre användes en besöksintervju. En del av uppgifterna fås från administrativa register (befolkningsregistret, examensregistret).

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

I genomsnitt 10 år.

Färdigställs eller offentliggörs

De första offentliggörandena har publicerats ungefär ett halvt år efter att datainsamlingen upphört.

Tidsserie

1977, 1981, 1991, 2002, 2017

Nyckelord

amatörteatrar, bildkonst, böcker, dagstidningar, dans, datateknik, datorer, deltagande, deltagande i föreningsverksamhet, digitala spel, digitalisering, festivaler, filmer, fritid, frivilligt arbete, handarbeten, hemarbete, hobbyer, internet, konserter, konst, konstintressen, kultur, kulturdeltagande, kulturevenemang, kulturföreningar, kulturintressen, körer, levnadssätt, ljudinspelningar, läsning, masskommunikation, motion, museer, musik, opera, radio, resor, samhällsengagemang, skrivandet som hobby, sociala medier, sociala relationer, socioekonomisk ställning, spelande, studier, stugliv, teater, television, tidsanvändning, tidskrifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vpa/yht_sv.html

Mera information

http://tilastokeskus.fi/til/vpa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 30.04.2020