Timlöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ystp/index_sv.html
Ämnesområdet: Löner och arbetskraftskostnader
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Till de viktigaste lönebegreppen hör lön för arbetad tid, som erhålls för ordinarie arbetstid, och lön för arbetad tid, som erhålls för hela arbetstiden.

Uppgifterna om timlön samlas in i samarbete med arbetsgivarorganisationerna på så sätt att organisationerna samlar in uppgifterna av sina egna medlemsföretag och Statistikcentralen av icke-organiserade företag. Uppgifterna samlas i huvudsak in för det sista kvartalet: inom servicebranscherna för oktober och inom industrin för ett helt kvartal.

Statistiken över timlöner inom jordbruk baserar sig på det material som Landsbygdens Arbetsgivareförbund samlar in av sina medlemmar.

Löneuppgifterna om skogsarbetarna beskriver antalet arbetstagare och arbetstimmar, lön för arbetad tid och löneförändringar efter bransch, anställningsförhållande och kön. Statistiken över skogsarbetarnas löner framställs på basis av uppgifter från Skogsstyrelsen, Skogsindustrin r.f., Privatskogsbrukets Arbetsgivare r.f. och skogscentralerna.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter om löntagare är bl.a. kön, ålder och utbildning. Uppgifter som gäller arbetsgivare och arbetsplats är bl.a. adress och näringsgren. Uppgifter om anställningsförhållande är bl.a. det år då anställningen började, anställningsförhållandets art, yrke/statistikbenämning och arbetstid per vecka.

I lönestatistiken över skogsarbetare är företag och arbetsgivargrupp uppgifter förknippade med arbetsgivare. Uppgifter förknippade med löntagare och anställningsförhållande är bl.a. statistikperiod, beskattningskommun, anställningsförhållandets art, arbetsslag, svårighetsklass. Lönebegrepp i statistiken över timlöner är inkomst för ordinarie arbetstid och totalinkomst. Inkomstuppgifterna anges per arbetad timme. Med utförd arbetstid avses den arbetstid, då löntagaren har utfört sina egentliga arbetsuppgifter. Till arbetade timmar räknas de timmar som gjorts inom tids-, ackords- och premiearbete samt söndags- och övertidstimmar.

Lön för ordinarie arbetstid omfattar utöver löner för tids-, ackords- och premiearbete vid ordinarie arbetstid också tillägg förknippade med arbetstid (t.ex. skiftes- och miljötillägg) och andra separata tillägg (t.ex. ersättning för arbetstidsförkortning och naturaförmånernas beskattningsvärde). Ersättning för arbetstidsförkortning ingår för de branscher där den betalas som en separat lönedel i samband med varje löneutbetalning. I lönen för ordinarie arbetstid ingår i denna statistik också grunddelarna för söndags- och övertidslönen, men inga förhöjningsdelar. Totallönen innehåller förutom de tidigare nämnda dessutom söndags- och övertidslönens förhöjningsdelar.

Lönebegrepp i statistiken över timlöner inom jordbruket är totallön, som omfattar tids-, ackords- och premielöner och förhöjningsdelarna för söndags- och övertidslön samt tillägg för arbetstid och andra separata tillägg.

Lönebegrepp i statistiken över löner för skogsarbetare är timlön för arbetad tid utan övertid. Lönebegreppet omfattar löner för tids-, ackords- och övriga prestationslöner, löneutjämning och skiftes- och miljötillägg.

Uppgifterna är i huvudsak offentliga, men uppgifter om enskilda arbetsgivare eller löntagare är sekretessbelagda.

Klassificeringar

De vanligaste klassificeringarna i statistiken är yrkesklassificering, utbildningsklassificering, näringsgrensindelning, kön, åldersgrupp, arbetsgivargrupp och arbetsslag.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Lönestatistik över den privata sektorn samlas in från många olika källor. Uppgifter som organiserade arbetsgivare (Finlands näringsliv EK, Bilbranschens centralförbund AKL, Bilbranschens arbetsgivarförbund ALT och Kyrkans arbetsmarknadsverk KIT) samlar in från sina medlemsföretag utgör en stor del av uppgifterna. Statistikcentralen kompletterar materialet med en urvalsenkät till icke-organiserade arbetsgivare, vilken också omfattar löneuppgifter inom jord- och skogsbruk.

Löneenkäten inom den privata sektorn gäller alla timavlönade löntagare som har haft ett anställningsförhållande till ett företag under referensperioden oberoende av arbetstidens längd. Verkställande direktörer, praktikanter, elever och de personer vars avlöning avviker från normal praxis ingår inte i statistiken.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken över timlöner inom den privata sektorn framställs årligen. Statistiken över lönerna inom jordbruket och skogsarbetarnas löner framställs två gånger om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken över timlöner inom den privata sektorn framställs årligen. Statistiken över lönerna inom jordbruket och skogsarbetarnas löner framställs två gånger om året, men publiceras en gång om året på ingångssidan till statistiken över timlöner inom den privata sektorn. Timlönerna inom den privata sektorn publiceras årligen i juli–augusti på Statistikcentralens webbplats.

Tidsserie

Statistikcentralen har publicerat uppgifterna i Social tidskrift (–1966), publikationsserien Löner (1967–2005) och i publikationsserien Löner och arbetskraftskostnader (2006–).

Urvalet för statistiken över timlöner förnyas med regelbundna mellanrum. Uppgifterna i statistiken för år 2009 är inte helt jämförbara med tidigare år.Urvalet har reviderats i årets statistik. De uppgifter som Statistikcentralen har samlat in har framställts med ett reviderat urval.

Under det fjärde kvartalet år 2005 ändrades lönebegreppet för ordinarie arbetstid i lönestatistiken över jordbruket. Uppgifterna är därför inte jämförbara med tidigare år.

En metodrevideringen gjordes i statistiken över skogslöner för det fjärde kvartalet år 2006 och uppgifterna är därför inte jämförbara med tidigare kvartal.

Nyckelord

företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, skogsarbetare, yrken

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ystp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018