Finansministeriets förordning om Statistikcentralens
avgiftsbelagda prestationer

I finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer fastställs Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer.

Utöver finansministeriets förordning styrs Statistikcentralens avgiftsbelagda verksamhet också av lagen och förordningen om grunderna för avgifter till staten.

Lag om grunderna för avgifter till staten (Finlex) är en allmän lag som reglerar statens avgiftsbelagda verksamhet och som följs om inte annat stadgats i annan lag. I lagen definieras hur prestationer till staten delas i avgiftsbelagda och avgiftsfria prestationer och hur de avgiftsbelagda prestationerna delas vidare i offentligrättsliga och övriga prestationer. I de offentligrättsliga prestationerna förutsätts bruk av självkostnadspris medan andra prissätts på företagsekonomiska grunder. Statistikcentralen prissätter alla avgiftsbelagda prestationer på företagsekonomiska grunder.

I förordningen om grunderna för avgifter till staten (Finlex) fastställs hur prestationens självkostnadsvärde räknas. I förordningen regleras ytterligare frågor i anslutning till inkassering av och räntor på avgifter.