Planering och uppföljning av verksamheten

Statistikcentralen lyder under Finansministeriets resultatstyrning, men svarar självständigt för sin verksamhet, sina tjänster och sin statistik. Centrala dokument i planeringen av verksamheten är resultatavtalet, ramplanen samt budgetförslaget. De mest centrala av uppföljningsuppgifterna är bokslutet, särskilt därtillhörande verksamhetsberättelse, och ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Dokumenten är tillgängliga via vår webbtjänst bara på finska.

Resultatstyrningsdokument

Planer

Resultatavtalet mellan Statistikcentralen och Finansministeriet definierar ämbetsverkets följande års mål för verksamheten. Om genomförandet av målen rapporteras halvårsvis.

Budgetförslaget innehåller Statistikcentralens förslag till följande års beräknade inkomster och anslag. Ministerierna utarbetar utgående från ämbetsverkens och inrättningars förslag ett budgetförslag för sitt förvaltningsområde.

Budgetar som riksdagen godkänt och tilläggsbudgetar finns på sidan Netra - Statsförvaltningens internetrapportering.

I ramplanen presenteras Statistikcentralens finansieringsplan på medellång sikt.

Uppföljningsuppgifter

Statistikcentralens bokslut. Bokslutet innehåller verksamhetsberättelsen, bokslutskalkyler och bilagor.

Ministeriets ställningstagande till ämbetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse finns på Finansministeriets webbplats.

Databokslutet

I databokslutet beskrivs den totala processen för produktionen av Statistikcentralens statistik, insamling av uppgifter och undersökningar som görs via uppdrag, informationstjänst om det statistiska grundregistret samt utlämnande av uppgifter för forskningsändamål.

Utvärderingar och utredningar

Bekanta dig med andra statliga ämbetsverks och inrättningars dokument på Netra.

Statistikproduktion

Statistikcentralen producerar statistik över omkring 160 statistikgrenar. Det årliga statistikprogrammet publiceras i slutet av det föregående året i publiceringskalendern som innehåller alla offentliggöranden av statistik som publiceras under året i kronologisk ordning.