Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Fysisk person

En fysisk person bedriver företagsverksamhet under eget namn eller registrerat firmanamn.

Till denna grupp hör yrkesutövare, privata näringsidkare, de flesta lant- och skogsbruksföretagare samt affärsidkare.

Handelsvaror

Med handelsvaror avses de nyttigheter som företaget köpt till vidareförsäljning utan fortsatt behandling. Som handelsvaror räknas också råmaterial som företaget köpt till vidareförsäljning som sådana.

Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringarna i anläggningstillgångar omfattar anskaffningar av materiella anläggningstillgångar och ombyggnader, från vilka försäljningar och överlåtelser av anläggningstillgångar avdras.

I materiella anläggningstillgångar räknas mark- och vattenområden, mark- och vattenanläggningar, byggnader och konstruktioner, maskiner och inventarier samt andra materiella anläggningstillgångar. Byggnader och konstruktioner samt mark- och vattenanläggningar räknas som investeringar för den statistikperiod då de har betalats. Andra anläggningstillgångar räknas som investeringar för den statistikperiod då anläggningstillgångarna övergår till köparens eller mottagarens bruk.

Till och med år 1994 användes begreppet bruttoökning av materiella anläggningstillgångar. Detta begrepp är till innehållet identiskt med det nuvarande begreppet.

Material och förnödenheter

I material och förnödenheter räknas de material som direkt används för tillverkning av de producerade varorna (råmaterial, halvfabrikat, tillsatsämnen, delar samt små icke-aktiverade verktyg och redskap). I material och förnödenheter räknas också hjälputrustning (smörjmedel, vatten m.m.). Material och förnödenheter omfattar inte kontors- eller förpackningstillbehör.

Omsättning

Försäljningsintäkterna från den egentliga verksamheten med avdrag för beviljade rabatter samt moms och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen.

Personalkostnader

Löner och arvoden, pensionskostnader och övriga personalbikostnader = Personalkostnader

Personalkostnaderna omfattar löner på vilka förskottsinnehållning ska verkställas och därmed jämförbara kostnader samt direkt på lönen baserade kostnader såsom socialskyddsavgifter, lagstadgade och frivilliga personförsäkringspremier samt pensionskostnader.

Övriga frivilliga personalkostnader hör till övriga rörelsekostnader.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/kas_sv.html