Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Bostadshushåll och boendeförhållanden 2017

Bostadshushållets storlek är i genomsnitt 2,01 personer

Antalet bostadshushåll med 1–2 personer har ökat redan i flera decennier och i slutet av år 2017 utgjorde de 76 procent av alla bostadshushåll. I slutet av år 2017 fanns det totalt 2 680 000 bostadshushåll, av vilka 1 162 000, dvs. 43 procent, var enpersons bostadshushåll. Bostadshushållens storlek var i genomsnitt 2,01 personer år 2017, medan den ännu år 1970 var tre personer.

Figur 2. Bostadshushåll efter storlek 1970–2017, antal

Figur 2. Bostadshushåll efter storlek 1970–2017, antal

Bostadshushållens storlek varierade efter region. I urbana kommuner var bostadshushållens genomsnittliga storlek 1,97 personer, medan den genomsnittliga storleken i landsbygdskommuner var 2,10 personer. Bostadshushållets sammansättning är olika på landsbygden och i städerna. I städerna finns det fler (45 %) enpersons bostadshushåll än i landsbygdskommunerna (40 %).

Omkring hälften av finländarna bor i småhus

I slutet av år 2017 bodde omkring hälften av finländarna i fristående småhus, trots att bara 40 procent av bostäderna med permanent boende fanns i fristående småhus. De bebodda radhusbostäderna var 365 000 till antalet och utgjorde 14 procent av bostadsbeståndet. Av bostäderna med permanent boende fanns 45 procent i flervåningshus, även om en tredjedel av befolkningen bodde i flervåningshus. Detta förklaras av att bostäderna i flervåningshus är mindre och att det bor mindre familjer eller bostadshushåll i dem än i rad- och småhus.

Tabell 2. Bostadshushåll och personer efter hustyp 2017

Hustyp Bostadshushåll     %     Personer         %    
Alla bostadshushåll 2 680 077 100,0 5 385 972 100
Fristående småhus (egnahemshus eller parhus) 1 054 924 39,4 2 656 612 49,3
Radhus 365 381 13,6 711 722 13,2
Flervåningsbostadshus         1 214 584 45,3 1 941 093 36,0
Övriga byggnader (affärsbyggnader o.d.) 45 188 1,7 76 545 1,4

Ett bostadshushåll förfogade över en bostadsyta på ungefär 81 kvadratmeter, och 41 kvadratmeter per person. Räknat per person minskar bostadsytan betydligt då bostadshushållets storlek ökar. Ensamboende hade i genomsnitt 60 kvadratmeter till sitt förfogande, bostadshushåll bestående av två personer 45 kvadratmeter, men bostadshushåll på sex personer hade däremot bara 21 kvadratmeter per person till sitt förfogande.

Tabell 3. Golvyta per person (m2) efter bostadshushållets storlek 1985–2017

År Bostadshushållets storlek
Alla bostadshushåll 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7+ personer
1985 28,9 48,6 34,3 27,6 24,1 21,2 18,7 15,2
1990 31,4 51,8 37,0 29,4 25,0 21,7 19,0 14,8
1995 33,4 54,0 39,2 30,4 25,3 21,9 19,0 15,0
2000 35,3 55,6 40,8 31,4 26,0 22,5 19,4 15,4
2005 37,5 57,0 42,4 32,3 27,3 23,7 20,4 16,3
2010 39,1 58,6 43,6 33,0 28,2 24,4 21,0 16,9
2015 40,1 59,8 44,3 33,4 28,3 24,6 21,0 16,9
2016 40,3 60,0 44,4 33,5 28,3 24,5 21,0 16,8
2017 40,5 59,9 44,6 33,6 28,3 24,5 20,9 16,8

Under femtedel av finländarna bodde trångt

I slutet av år 2017 fanns det 224 000 trångbodda bostadshushåll och totalt 925 000 personer bodde trångt. Ett bostadshushåll är trångbott, då det bor fler än en person per rum i det. En person som bor ensam anses alltså inte bo trångt. Nästan var femte finländare bodde i en trång bostad. År 2017 trångbodda bostadshushåll minskade med 3 000 från året innan och antalet trångbodda personer med ungefär 11 000.

Räknat enligt lägenhetsytan per person var boendetätheten mindre i ägarbostäder än i hyresbostäder. Ett bostadshushåll i en ägarbostad förfogade över i genomsnitt 44 kvadratmeter lägenhetsyta per person, medan ett bostadshushåll i en hyresbostad bara förfogade över i genomsnitt 33 kvadratmeter per person.

Av hyresbostäderna var boendetätheten minst i fritt finansierade hyresbostäder, dvs. 33 kvadratmeter per person. Skillnaderna mot andra hyresbostäder var inte stora. I arava- och räntestödshyresbostäder var bostadsytan 31 kvadratmeter per person. I bostadsrättsbostäder var den 33 kvadratmeter per person.

I hyresbostäderna bor huvudsakligen 1–2 personers bostadshushåll

Av de bostadshushåll som bor i hyresbostäder var största delen, 87 procent, en- eller tvåpersoners bostadshushåll. I ägarbostäderna var motsvarande andel 71 procent. Av bostadshushåll i hyresbostäder utgjorde större bostadshushåll bestående av minst fyra personer 6 procent och av bostadshushåll i ägarbostäder var andelen 17 procent. I slutet av år 2017 var antalet permanent bebodda hyresbostäder totalt omkring 878 000, varav 317 000 var arava- eller räntestödshyresbostäder och 561 000 var bostäder på privata marknaden.

Figur 3. Bostadshushåll i hyresbostäder efter bostadshushållets storlek 2017, (%)

Figur 3. Bostadshushåll i hyresbostäder efter bostadshushållets storlek 2017, (%)

Totalt fanns det 2 680 000 bostäder med permanent boende i slutet av år 2017. Av en dryg miljon permanent bebodda flervåningshusbostäder var mer än hälften hyresbostäder. Av radhusbostäderna var omkring 118 000 hyresbostäder, vilket är omkring en tredjedel av alla bebodda radhusbostäder. I egnahems- och parhusen fanns 34 000 hyresbostäder.

En fjärdedel av befolkningen bodde i hyresbostäder

Av de permanent bebodda bostäderna var andelen hyresbostäder 33 procent. 1,4 miljoner personer, dvs. en fjärdedel av befolkningen, bodde i hyresbostäder. Bostadshushållen i hyresbostäder består av färre personer än bostadshushållen i ägarbostäder. I slutet av år 2017 var antalet permanent bebodda hyresbostäder totalt omkring 878 000, varav 36 procent var statsstödda arava- eller räntestödshyresbostäder. Andelen arava- och räntestödshyresbostäder av alla permanent bebodda hyresbostäder minskade från året innan, eftersom de bostäder som befriats från begränsningar ökade det övriga hyresbostadsbeståndet. I slutet av år 2017 fanns det 43 000 bostadsrättsbostäder med permanent boende och av dem var nästan 45 procent belägna inom huvudstadsregionen.

Figur 4. Bostäder efter upplåtelseform 1960–2017

Figur 4. Bostäder efter upplåtelseform 1960–2017

I synnerhet unga bostadshushåll bor i hyresbostäder. När åldern på den äldsta personen i bostadshushållet stiger minskar andelen bostadshushåll i hyresbostäder. Av de bostadshushåll där den äldsta personen är under 30 år hyrde 78 procent sin bostad. Av bostadshushåll bestående av personer i åldern 30–44 år hyrde tredjedel sin bostad och av bostadshushåll bestående av 45-åringar eller äldre bara 22 procent. Mest sannolikt var det att ett bostadshushåll där den äldsta personen var 45–74 år var husägare. Av bostadshushållen i denna åldersklass bodde 42 procent i ett hus som de själva ägde. Däremot var det mer sällsynt att ett bostadshushåll som bestod av äldre var husägare. Den mest allmänna boendeformen bland äldre var ägande av bostadsaktie.

År 2017 köpte 21 900 personer första bostad

Enligt Statistikcentralen omfattade bostadsbefolkningen år 2017 totalt 21 900 köpare av första bostad i form av aktie. Antalet personer som köper sin första bostad har minskat med 12 300 (36 procent) jämfört med år 2006. Med köpare av första bostad avses här en person som har köpt en bostad i aktieform och är befriad från överlåtelseskatt som första bostadsköpare. Personer som köpt en första bostad i fastighetsform ingår inte i statistiken.

Köpare av första bostad i aktieform är koncentrerade till städer. Största delen, 66 procent, av dem som köpte sin första bostad bodde under köpåret i Finlands tio största kommuner. 21 prosent bodde i Helsingfors.

Figur 5. Köpare av första bostad efter bostadskommun 2006–2017, personer

Figur 5. Köpare av första bostad efter bostadskommun 2006–2017, personer

År 2017 var den genomsnittliga åldern för personer som köpte sin första bostad i aktieform 28,7 år. Totalt 19 000 personer som köpte sin första bostad bodde i bostaden i slutet av året. Personerna fördelades på 15 000 bostadshushåll, varav 5 800 var enpersons bostadshushåll.

Från överlåtelseskatt befrias 18–39-åringar som inte tidigare ägt bostad och som köper bostaden för eget bruk. Flytten till första bostaden ska ske inom sex månader från köptidpunkten, vilket innebär att alla som köper sin första bostad inte bor i bostaden under statistikens referenstidpunkt. Personer som stadigvarande bor på anstalt eller som bor i internat eller utomlands eller är bostadslösa hör inte till bostadsbefolkningen. Huvudstadsregionen innehåller Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2017, 2. Bostadshushåll och boendeförhållanden 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2017/01/asas_2017_01_2018-10-10_kat_002_sv.html