Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.2.2008

Innovationsverksamhet i företagen allmännare än förut

Under åren 2004–2006 bedrev totalt 51 procent av företagen innovationsverksamhet med anknytning till produkt- och processinnovationer. Inom industrin var andelen företag med innovationsverksamhet 55 procent och inom tjänster 47 procent. Merparten av de företag som bedrev innovationsverksamhet uppgav att de gjort produkt- eller processinnovationer. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens undersökning om företagens innovationsverksamhet. Undersökningen omfattade företag med minst 10 anställda inom industrin (inkl. gruvdrift samt el-, gas- och vattenförsörjning) och inom vissa servicebranscher.

Företagen uppgav nu innovationsverksamhet med anknytning till produkt- och processinnovationer mer allmänt än under föregående undersökningsperiod åren 2002–2004, då andelen företag med innovationsverksamhet var 43 procent och andelen företag med produkt- eller processinnovationer 39 procent av företagen.

En innovation är en ny eller en väsentligt förbättrad produkt eller tjänst som företaget introducerat på marknaden eller en ny eller väsentligt förbättrad process som företaget tagit i bruk. Som företag som bedriver innovationsverksamhet har man, utöver företag som gjort innovationer, betraktat sådana företag som haft projekt med inriktning mot innovationsutveckling, antingen projekt som fortsatt efter den aktuella perioden eller som avbrutits redan under granskningsperioden.

Innovationsverksamheten med anknytning till produkt- och processinnovationer inom industri och tjänster 2004–2006, andel av företagen

Innovationsverksamheten med anknytning till produkt- och processinnovationer inom industri och tjänster 2004–2006, andel av företagen

Bland de industriella näringsgrenarna var innovationsverksamhet under åren 2004–2006 vanligast inom tillverkningen av kemikalier och kemiska produkter och inom tillverkning av datorer och teleprodukter. Inom dessa näringsgrenar hade tre av fyra företag bedrivit innovationsverksamhet. Bland servicenäringarna var innovationsverksamheten vanligast inom teknisk provning och analys, där 80 procent av företagen uppgav att de bedrivit innovationsverksamhet under åren 2004–2006. Inom databehandlingstjänsterna var andelen företag som bedrivit innovationsverksamhet 74 procent.

Totalt 58 procent av de företag som bedrev innovationsverksamhet hade haft samarbete med anknytning till innovationsverksamheten (utveckling av produkt- och processinnovationer). De vanligaste samarbetsparterna var leverantörer av utrustning och material samt kunder och bland företag tillhörande en koncernen koncernens övriga företag. Nästan alla företag med innovationssamarbete hade samarbetsparter i Finland, över hälften samarbetsparter i andra europeiska länder, vart femte i Förenta staterna och omkring vart tionde företag med innovationssamarbete hade samarbetsparter i Kina.

Innovationsbegreppet utvidgas till att gälla också marknadsförings- och organisationsinnovatione r

Begreppen inom innovationsundersökningen har tidigare enbart omfattat produkt- och processinnovationer, men i och med begreppsrevideringen omfattar innovationerna också s.k. icke-teknologiska innovationer. Utöver produkt- och processinnovationer samt projekt och åtgärder med anknytning till dessa frågades företagen i innovationsundersökningen sålunda för första gången om företagens organisations- och marknadsföringsinnovationer.

Totalt 34 procent av företagen uppgav att de gjort organisationsinnovationer under åren 2004–2006; inom industrin var andelen 32 procent och inom tjänster något högre, 36 procent. Marknadsföringsinnovationer gjordes av omkring 28 procent av företagen; inom industrin 27 procent och inom tjänster 28 procent.

Om man i innovationsverksamheten inkluderar produkt- och processinnovationer samt projekt med anknytning till dessa samt marknadsförings- och organisationsinnovationer, uppgick andelen företag med innovationsverksamhet under åren 2004–2006 till 57 procent av företagen med minst 10 personer inom de granskade näringsgrenarna.


Källa: Innovationsverksamhet 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Uppdaterad 14.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-02-14_tie_001_sv.html