Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Avfallshantering

Organiserad verksamhet för insamling, transport och förvaring av avfall samt för ordnande av återvinning, slutbehandling eller slutdeponering av avfall. Till avfallshantering räknas även åtgärder som vidtas i syfte att förhindra uppkomst av avfall.

Jordbrukets miljöstöd

Jordbrukets miljöstöd är ett av staten och EU finansierat miljöstödssystem för att minska miljöbelastningen från jordbruket, främja skötseln av jordbrukslandskap och bevara den biologiska mångfalden. Stödet beviljas huvudsakligen till jordbrukare som ersättning för miljöskyddsutgifter.

Miljö

Begreppet miljö omfattar fysiska, sociala och kulturella faktorer i de naturliga eller bebyggda miljöer med vilka människan står i interaktion. Med miljö avses i första hand människornas livsmiljö, vars tillstånd och kvalitet påverkas i positiv eller negativ riktning av människornas egen verksamhet.

Miljöskyddsinvesteringar

Kapitalutgift föranledd av miljöskyddsåtgärder vars huvudsakliga syfte är att insamla, bearbeta, minska, förebygga eller eliminera utsläpp, avfall och andra miljöolägenheter som orsakas av företagets verksamhet.

Miljöskyddsutgifter

Offentliga sektorns miljöskyddsutgifter är summan av de verksamhetsutgifter och investeringar som orsakas av miljöskyddsåtgärder samt utbetalda investeringsersättningar och andra utbetalda bidrag.

Miljövård/miljöskydd

Åtgärder för miljöskötsel och skydd av miljön mot miljöolägenheter som åstadkoms av människan. Till miljövård räknas åtgärder som samhället, företagen och medborgarna vidtar för att bevara en sund och trivsam natur och mänsklig livsmiljö.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter [e-publikation].
ISSN=2323-1580. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jsys/kas_sv.html