Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Syftet med rapporteringen av den offentliga sektorns skuld kvartalsvis är att i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följa skuldsättningen inom den offentliga ekonomin i EU-länderna. Den EU-förordning som reglerar den kvartalsvisa rapporteringen trädde i kraft år 2004. Statistiken omfattar den offentliga sektorns skuld i slutet av kvartalet fördelad efter undersektor i statens, kommunernas och socialskyddsfondernas skuldbalanser. Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis avviker definitionsmässigt från den offentliga sektorns skuld enligt finansräkenskaperna på så sätt att den offentliga sektorns skuld anges i nominellt värde och omfattar bara sedlar och mynt, inlåning, värdepapper och lån. Dessutom är den offentliga sektorns skuld konsoliderad, dvs. skuldposterna mellan undersektorerna har eliminerats. Därför är den offentliga sektorns (S13) skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer. Uppgifterna från de olika länderna är sinsemellan jämförbara. I statistiken publiceras också uppgifter om statliga borgensförbindelser. I uppgifterna om statsborgen ingår sådana borgensförbindelser som staten ansvarar för eller som beviljas å statens vägnar. Detta avviker från den övriga statistiken i och med att uppgifterna bara omfattar ansvarsförbindelser som staten ansvarar för. Av den övriga offentliga sektorn beviljar också lokalförvaltningssektorn i Finland borgensförbindelser, men de omfattas inte av denna statistik. Tabellen över statliga borgensförbindelser omfattar sektorvisa uppgifter om nya borgensförbindelser som beviljats av staten, statens affärsverk och specialkreditinstitut, borgensförbindelser som gått ut, borgensstock, betalade ersättningar, återindrivningsintäkter och borgensavgiftsintäkter.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/meta_sv.html