Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kvalitetsbeskrivning, erhållande av finskt medborgarskap 2013

1. Relevans av statistikuppgifterna

Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Systemet uppdateras fortlöpande med uppgifter som de lokala registermyndigheterna lämnar om befolkningsförändringar. Befolkningsregistercentralen leder uppdateringsverksamhet. Fr.o.m. år 1971 har Statistikcentralen fått befolkningsuppgifterna från Befolkningsregistercentralen.

Den senaste mantalsskrivningen i Finland verkställdes 1.1.1989. Därefter har befolkningsdatasystemet uppdaterats med ändringsanmälningar. I lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (21.8.2009/661) definieras vilka uppgifter som ska registreras i befolkningsdatasystemet. Meddelanden om befolkningsförändringar för det år som gått inväntas fram till den sista januari följande år.

Statistikcentralen har till uppgift att utarbeta statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena (Lag om Statistikcentralen 24.1.1992/48). Till dessa hör också befolkningsstatistik. Statistikcentralens arbetsordning fastställer att enheten för indi-vidstatistik gör upp befolkningsstatistiken (Statistikcentralens arbetsordning, TK-00-621-14).

Enligt lagen om hemkommun antecknas en persons hemkommun och bostadsort i befolkningsdatasystemet. Hemkommunen är den kommun där en person bor eller den kommun han på grund av boende, familjeförhållanden, utkomst eller andra motsvarande omständigheter betraktar som sin hemkommun eller den kommun dit han på grund av omständigheterna ovan är fast anknuten (lagen om hemkommun 201/1994). I befolkningsdatasystemet uppdelas befolkningen på närvarande och frånvarande befolkning. Alla som är stadigvarande bosatta i landet hör till den närvarande befolkningen. De är antingen finska medborgare eller utlänningar. Till den frånvarande befolkningen förs finska medborgare som vid flyttningen meddelat att de stannar utomlands minst ett år. Ett undantag är de finska medborgare som är diplomater, verksamma i utvecklingssamarbete e.d. (lagen om hemkommun 201/1994). Då statistiken över befolkningsförändringar görs upp beaktas bara förändringar i den närvarande befolkningen på dagen av händelsen.

En person som flyttat till Finland tas med i befolkningsstatistiken, om den bostadsort han i flyttningsanmälan uppgivit som hemort senare godkänns som stadigvarande bostadsort. Vistelsen av tydligen över ett år är en förutsättning till utländska medborgare för registrering i befolkningen i Finland. Efter att en medborgare utanför EU länder kommit till Finland ska dennes arbete eller studier vara eller personen ha ett arbetsavtal på över två år innan han kan få hemortsrätt. Vistelsen av ett år är till EU-ländernas medborgare en förutsättning för registrering i befolkningen i Finland när denne har redan varit ett års tid i landet.

På motiverad begäran kan den utländska medborgares uppgifter registreras också efter en kortvarig vistelse, om denne t.ex. har en sådan tillfällig bostad i Finland som avses i lagen om hemkommun och registreringen är nödvändig för att denne ska kunna göra sina rättigheter gällande när det gäller arbete eller motsvarande omständigheter.

Medborgarskap

Med nationalitet avses en persons medborgarskap i ett visst land. Vanligen är nationaliteten något man får vid födseln, men den kan ändras vid flyttning till ett annat land. En person kan också vara medborgare i flera länder (se Medborgarskapslagen 359/2003). Om en person är medborgare i två länder, av vilka det ena är Finland, ingår han/hon i statistiken som finsk medborgare. Om en utländsk medborgare som bor i Finland har medborgarskap i flera andra länder, ingår han/hon i statistiken som medborgare i det land som utfärdat det pass på vilket han/hon kommit till Finland. I statistiken över erhållande av medborgarskap ingår alla som fått finskt medborgarskap entingen genom ansöknings- eller anmälningsförfarande. Antal erhållande av finskt medborgarskap genom anmälningsförfarande har varit exceptionelt stor år 2004-2008 då det fanns utökad möjlighet att få finskt medborgarskap på grund av lagförändringen år 2003.

Man kodar medborgarskap enligt ISO 3166 -standarden.

2. Metodbeskrivning

Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. De lokala registermyndigheterna uppdaterar fortlöpande systemet med uppgifter som de får från den evangelisk-lutherska kyrkans samt det ortodoxa kyrkosamfundets församlingar och personer, som har erfarit befolkningsförändringar. Sjukhus sänder dagligen uppgifter om födelser och döda till upprätthållningen av befolkningsdatasystemet. Domstolar skriver in till befolkningsdatasystemet uppgifter om äktenskapsskillnader och adoptioner som de har fattat beslut om. Utlänningsverket fattar de flesta beslut om beviljande av finskt medborgarskap (Medborgarskapslag 359/2003) och för in uppgifterna om besluten i befolkningsdatasystemet. Magistrat skriver ibland Finland som medborgarskap på begäran på grund av föräldrars uppgifter, om dessa uppgifter förändrer sig så att kriterium av erhållande av medborgarskap fylls. Befolkningsregistercentralen levererar uppgifterna till Statistikcentralen. Ur befolkningsdatasystemet får Statistikcentralen varje vecka uppgifterna om befolkningsförändringar.

Statistikcentralen väntar på uppgifter om statistikårets befolkningsförändringar ända till utgången av januari efter årskiftet. Ett undantag är uppgifterna om dödfödda. Dem väntar vi på till slutet av augusti. Uppgifter om statistikårets och förra årets befolkningsförändringar som lämnats efter detta ingår i materialet för följande år.

3. Felfrihet och exakthet

Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem kan allmänt taget anses mycket täckande. För att en person skall få en personbeteckning måste han/hon registreras i befolkningsdatasystemet. Personbetekningen har de personer som hör till stadigvarande befolkningen. Registreringen kan göras också, om personen flyttar tillfälligt för tre månader till Finland. I praktiken är det omöjligt att leva i Finland utan personbeteckning. Lagligt arbete, att öppna ett bankkonto, att sköta ärenden med myndigheter osv. förutsätter en personbeteckning. Man kan anta att det inte finns i Finland betydande antal personer med ’svart arbete’ under perioder på mer än ett år och som får lön kontant. Vistelsen på minst ett år är en förutsättning för registrering i befolkningen i Finland och medborgare av EU-länder krävdes också ett års vistelse före denna planerade vistelse.

Befolkningsdatasystemet har upprätthållits efter indragningen av mantalsskrivningen sedan år 1989 bara på basis av anmälningar om befolkningsförändringar. Den tillförlitlighetsundersökning som gjorts om befolkningsdatasystemet beträffande adresser berättar om riktigheten av anmälningar.

Befolkningsregistercentralen beställer årligen av Statistikcentralen en urvalsundersökning om adressuppgifternas felfrihet. Omkring 11 000 personer tillfrågas om deras adress i befolkningsdatasystemet är korrekt. I undersökningen år 2012 hade 98,9 procent av de personer som besvarat rätt adress.

I samband med kommunalvalen avslöjar returnerade anmälningar om utlänningars rösträtt i allmänhet omkring 1 000 personer, som flyttat från landet utan flyttningsanmälan och som således fortsättningsvis är statistikförda i befolkningen. Befolkningsregistercentralen avlägsnar dessa före följande årsskifte ur den i landet bosatta befolkningen i befolkningsdatasystemet.

4. Tidsenlighet och rättidighet

Den slutliga statistiken över befolkningsförändringarna publiceras årligen i april–maj, med undantag av antalet dödfödda, som publiceras i september. Sedan år 1999 har man som områdesindelning använt områdesindelningen den första dagen följande år. De kommuner som årets första dag sammanslås har redan statistikförts i statistiken för föregående år. Uppgiften om de sammanslagna kommunernas befolkningsförändringar före sammanslagningen finns tillgängliga fr.o.m. år 2003.

5. Tillgänglighet och transparens

Primäruppgifter om befolkningen finns tillgängliga i elektronisk form kommunvis eller med en större områdesindelning i Statistikcentralens avgiftsfria Statistiska databasen StatFin på internet.

Mera specificerade uppgifter om befolkningen, bl.a. efter kommunens delområde, finns under den avgiftsbelagda elektroniska informationstjänsten.

6. Jämförbarhet

Jämförbara regionala tidsserier för befolkningsförändringar finns tillgängliga fr.o.m. år 1987 avgiftsfritt. I tabellerna anges alltid vilken områdesindelning som använts.

Statistikföringen över den migration som baserar sig på passförteckningar började år 1900 och fortsatte till 1984. Från och med år 1945 finns sifferuppgifter om den totala migrationen mellan Finland och utlandet. Uppgifterna har erhållits från andra länders statistikmaterial. Statistiken över flyttningsrörelsen mellan de nordiska länderna förbättrades år 1969, när det s.k. internordiska flyttningsbeviset togs i bruk i folkbokföringen i Norden. Statistikföringen av flyttningsrörelsen från Finland till länder utanför Norden har ytterligare förbättrats sedan år 1985, då emigranterna blev anmälningsskyldiga.

Tidsserier för befolkningsuppgifter i den avgiftsfria informationstjänsten ”StatFin” börjar från år 1980 och 1987. Tidserien för hela landet gällande befolkningsförändringar börjar från år 1749.

Migrationsverkets statistik om erhållande av finskt medborskap skiljer sig från Statistikcentralens sifror eftersom Migrationsverkets sifror innehåller också uppgifter om utomlands beboende personer.

7. Tydlighet och konsistens

I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som primäruppgifter i fråga om befolkningen. Således stämmer Statistikcentralens statistik överens med varandra när det gäller uppgifter om befolkning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2013, Kvalitetsbeskrivning, erhållande av finskt medborgarskap 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2013/kans_2013_2014-05-14_laa_001_sv.html