Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2005

Konsumenternas förtroende för ekonomin svagare

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades i juni både jämfört med föregående månad och år. Konsumenternas förtroendeindikator var 8,8, medan den i maj var 14,0 och i juni i fjol 14,3. Förtroendeindikatorn var också tydligt under det långvariga medeltalet. Förtroendeindikatorns alla fyra delfaktorer sjönk i juni från maj. Förväntningarna på Finlands ekonomi och utvecklingen av arbetslösheten var dystrast. Konsumenternas tro på sin egen ekonomi var dock alltjämt stark. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som mellan den 1 och 16 juni gjordes med 1 551 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas syn på ekonomin i juni 2005

  Juni 2005 nettotal Maj 2005 nettotal Juni 2004 nettotal Medeltal 10/95-6/05
Konsumenternas förtroendeindikator 8,8 14,0 14,3 13,5
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 9,9 11,6 10,4 9,1
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 46,5 50,7 49,8 31,4
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget -6,4 0,8 5,9 7,3
Arbetslösheten om 12 mån. jämfört med nuläget -14,6 -6,9 -8,9 6,3
Inflationen om 12 mån., % 2,2 2,2 1,8 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 2,7 4,7 5,2 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 30,0 33,6 31,1 24,4
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 22,8 26,4 28,8 20,6
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 14,9 14,3 13,7 5,2
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 31,8 35,8 26,3 22,6
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I juni trodde 20 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tydligt fler, dvs. 31 procent, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 26 och 23 procent och för ett år sedan 31 och 19 procent. I juni litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I juni bedömde 46 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 20 procent trodde på att arbetslösheten minskar. I maj var motsvarande andelar 38 och 27 procent och för ett år sedan 38 och 22 procent. 13 procent av de sysselsatta antog att risken för arbetslöshet hade ökat för deras egen del under de senaste månaderna, men något fler, dvs. 15 procent, antog åter att risken hade minskat. Konsumenterna trodde att konsumentpriserna stiger med 2,2 procent under de följande 12 månaderna.

I juni ansåg 74 procent av konsumenterna att det är en bra tidpunkt att ta lån. Av hushållen planerade 14 procent att ta lån inom ett år. 62 procent av konsumenterna ansåg i juni att det är fördelaktigt att spara. Av hushållen hade 64 procent sparat och 79 procent av hushållen trodde att de kunde spara under det följande året.

I juni ansåg 46 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel för ett år sedan var 52 procent. Hushållen hade fortfarande ett stort antal planer på att bland annat inreda hemmet, skaffa fritidsutrustning och resa. Inom ett år tänkte 16 procent av hushållen ganska eller mycket säkert köpa bil och 8 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-6/2005

kuva

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-6/2005

kuva

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, maj 2005
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-5/2005*

kuva

*räknat på basis av säsongrensade serier; ingen barometer för Malta; uppgift om Frankrike saknas på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, May 2005 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2005, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.6.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/06/kbar_2005_06_2005-06-27_tie_001_sv.html