Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.8.2005

Konsumenternas förtroende förstärktes ytterligare i augusti

Konsumenternas förtroende för ekonomin återhämtade sig i augusti efter sommarens nedgång och låg på samma nivå som förra våren. Konsumenternas förtroendeindikator var 13,6 i augusti, medan den i juli var 10,3 och i juni 8,8. Förtroendeindikatorn nådde samtidigt upp till sitt långsiktiga medelvärde. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som gjordes mellan den 1 och 19 augusti med 1 562 personer bosatta i Finland.

Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer förbättrades förväntningarna på Finlands ekonomi, på den allmänna arbetslösheten och på hushållets möjligheter att spara i augusti jämfört med juli. Synen på arbetslösheten var dock fortfarande pessimistisk. Konsumenternas tro på den egna ekonomin var oförändrad och stark.

Konsumenternas syn på ekonomin i augusti 2005

  Augusti 2005 nettotal Juli 2005 nettotal Augusti 2004 nettotal Medeltal 10/95-8/05
Konsumenternas förtroendeindikator 13,6 10,3 14,8 13,5
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 11,8 11,6 10,8 9,1
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 47,2 42,0 46,7 31,7
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 2,0 -0,7 6,3 7,1
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget -6,5 -11,9 -4,5 6,0
Inflationen om 12 mån., % 2,2 2,3 2,1 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 5,2 2,7 5,9 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 32,5 33,3 30,6 24,6
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 27,3 31,3 29,4 20,7
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 13,9 12,6 12,6 5,4
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 35,3 36,7 29,9 22,8
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I augusti trodde 27 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde för sin del 22 procent att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i juli 24 och 24 procent och för ett år sedan 32 och 19 procent. I augusti litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 8 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I augusti bedömde 38 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 27 procent trodde på att arbetslösheten minskar. I juli var motsvarande andelar 43 och 22 procent. Av de sysselsatta antog 12 procent att risken för arbetslöshet hade ökat för deras egen del under de senaste månaderna, men något fler, dvs. 15 procent, antog åter att risken hade minskat. Konsumenterna trodde att konsumentpriserna stiger med 2,2 procent under de följande 12 månaderna.

I augusti ansåg 48 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel var 52 procent månaden innan och året innan. Hushållen hade fortfarande en hel del planer på att bl.a. resa samt skaffa hemelektronik och hobbyutrustning. Inom ett år tänkte 18 procent av hushållen ganska eller mycket säkert köpa bil och fler än tidigare, dvs. 10 procent, bostad.

Synen på att ta lån och spara var i stort sett oförändrad i augusti. Av konsumenterna ansåg 76 procent att tidpunkten att ta lån är fördelaktig och 14 procent av hushållen planerade att ta lån under de följande 12 månaderna. 61 procent av konsumenterna ansåg i augusti att det är lönsamt att spara. Av hushållen hade 67 procent sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Statistikcentralen har ytterligare uppgifter om hur allmän hemelektroniken är i hushållen. De färskaste
uppgifterna har samlats in i samband med intervjuerna för konsumentbarometern i augusti.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-8/2005

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-8/2005

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, juli 2005
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-7/2005*

*räknat på basis av säsongrensade serier; ingen barometer för Malta; uppgift om Frankrike saknas på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, July 2005 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2005, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.8.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/08/kbar_2005_08_2005-08-29_tie_001_sv.html