Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2005

Konsumenternas syn på ekonomin positivare i oktober

Konsumenternas förtroende för ekonomin har återhämtat sig efter nedgången i september. Konsumenternas förtroendeindikator var 14,0 i oktober, medan den i september var 10,8 och för ett år sedan 9,6. Förtroendeindikatorn steg samtidigt till sitt långsiktiga medelvärde. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som gjordes mellan den 3 och 19 oktober med 1 543 personer bosatta i Finland.

Vid jämförelse av uppgifterna för oktober med uppgifterna för september kan man konstatera att av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn blev förväntningarna på den egna ekonomin och på Finlands ekonomi samt förväntningarna på arbetslösheten positivare. Ändå var konsumenternas förväntningar på den allmänna ekonomin fortfarande försiktiga. Synen på hushållens möjligheter att spara var starka och oförändrade.

Konsumenternas syn på ekonomin i oktober 2005

  Oktober 2005 nettotal September 2005 nettotal Oktober 2004 nettotal Medeltal 10/95-10/05
Konsumenternas förtroendeindikator 14,0 10,8 9,6 13,5
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 11,5 9,3 12,7 9,2
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 44,3 44,1 37,6 31,9
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 2,8 -2,3 2,8 7,0
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget -2,6 -7,8 -14,7 5,8
Inflationen om 12 mån., % 2,3 2,6 2,0 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 2,6 3,3 2,5 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 30,3 27,8 27,0 24,7
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 25,3 19,6 21,8 20,7
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 19,7 12,5 14,5 5,5
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 33,3 33,0 25,6 23,0
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I oktober trodde 27 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 21 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I september var motsvarande siffror 25 och 28 procent. I oktober litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras, medan 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I oktober bedömde 35 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 33 procent trodde att arbetslösheten minskar. I september var dessa siffror 41 och 28 procent och för ett år sedan 46 och 19 procent. Av de sysselsatta antog 14 procent att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, men något fler, dvs. 15 procent, antog åter att risken hade minskat.

I oktober förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande tal var i september 2,6 procent och för ett år sedan 2,0 procent.

I oktober ansåg 47 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel var 44 procent månaden innan. Hushållen hade en hel del planer på att bl.a. inreda hemmet, skaffa hemelektronik och fritidsartiklar samt att resa. Också större inköp var aktuella, eftersom 19 procent av hushållen tänkte ganska eller mycket säkert köpa bil och 10 procent bostad inom ett år.

Av konsumenterna ansåg 77 procent i oktober att tidpunkten att ta lån är fördelaktig och 16 procent av hushållen planerade att ta lån under de följande 12 månaderna. I oktober ansåg 66 procent av konsumenterna att det är lönsamt att spara. Av hushållen hade 64 procent sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-10/2005

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-10/2005

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, september 2005
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-9/2005*

*räknat på basis av säsongrensade serier; ingen barometer för Malta; uppgift om Frankrike saknas på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, September 2005 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2005, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.10.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/10/kbar_2005_10_2005-10-27_tie_001_sv.html