Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2006

Konsumenternas syn på arbetslösheten dyster

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades i mars. Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 12,6, då den i februari var 17,0 och för ett år sedan 16,4. Förtroendeindikatorn understeg samtidigt något sitt långvariga medeltal. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer, som bygger på intervjuer som gjordes mellan den 1 och 17 mars med 1 567 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försämrades förväntningarna på Finlands ekonomi och särskilt på utvecklingen av arbetslösheten klart i mars jämfört med föregående månad. Däremot var uppfattningarna om den egna ekonomiska situationen och möjligheterna att spara oförändrat ljusa.

Konsumenternas syn på ekonomin i mars 2006

  Mars 2006 nettotal Februari 2006 nettotal Mars 2005 nettotal Medeltal 10/95-3/06
Konsumenternas förtroendeindikator 12,6 17,0 16,4 13,5
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 11,3 12,5 12,0 9,2
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 50,9 48,1 46,2 32,5
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget -0,1 5,6 8,9 6,9
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget -11,8 1,8 -1,8 5,5
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,2 2,1 2,1 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 3,7 4,3 2,7 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 32,1 34,7 31,3 25,0
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 24,7 24,9 26,6 20,8
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 18,1 17,9 14,2 5,9
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 23,9 27,1 35,7 23,1
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I mars trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 23 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i februari 28 och 16 procent och i mars föregående år 33 och 15 procent. I mars litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I mars bedömde 44 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 26 procent trodde att arbetslösheten minskar. I februari var motsvarande andelar 31 och 36 procent och för ett år sedan 32 och 30 procent. Av de sysselsatta antog dock bara 13 procent i mars att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, och fler, dvs. 16 procent, antog åter att risken hade minskat.

I mars förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,2 procent under de följande 12 månaderna.

I mars ansåg 69 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån är god. För ett år sedan var andelen 77 procent. Av hushållen planerade 16 procent att ta lån inom ett år. 64 procent av konsumenterna ansåg i mars att det är fördelaktigt att spara. 65 procent av hushållen hade sparat och rentav 81 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I mars ansåg 46 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade fortfarande ett stort antal planer bl.a. på att skaffa hemelektronik samt hobbyartiklar och fortskaffningsmedel. 17 procent av hushållen tänkte ganska eller mycket säkert köpa bil och 7 procent bostad inom ett år. Något färre än under föregående månader funderade på att köpa bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-3/2006

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-3/2006

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, februari 2006
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-2/2006*

*räknat på basis av säsongrensade serier; uppgift om Frankrike riktningsgivande på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, February 2006 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2006, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/03/kbar_2006_03_2006-03-27_tie_001_sv.html