Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.5.2006

Konsumenterna såg ljusare på ekonomin i maj

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i maj efter att den försvagats under ett par månader. Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 13,9, medan den i april var 9,4. Förtroendet för ekonomin steg samtidigt till föregående års nivå och var därmed i linje med det långvariga medeltalet. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer, som bygger på intervjuer som gjordes mellan den 2 och 18 maj med 1 562 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på utvecklingen av arbetslösheten, Finlands ekonomi och hushållens möjligheter att spara i maj jämfört med föregående månad. Uppfattningarna om Finlands ekonomi och isynnerhet om arbetslösheten var dock fortfarande rätt så dystra. Däremot var synen på den egna ekonomin fortfarande ljus. Konsumenterna ansåg i maj att det är mycket fördelaktigt att spara.

Konsumenternas syn på ekonomin i maj 2006

  Maj 2006 nettotal April 2006 nettotal Maj 2005 nettotal Medeltal 10/95-5/06
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 9,4 14,0 13,5
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 11,0 11,0 11,6 9,3
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 49,2 41,6 50,7 32,7
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 0,2 -1,8 0,8 6,7
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget -4,9 -13,3 -6,9 5,3
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,4 2,4 2,2 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 2,9 0,9 4,7 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 31,6 29,4 33,6 25,0
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 22,0 24,1 26,4 20,8
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 22,3 21,2 14,3 6,2
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 26,4 26,4 35,8 23,2
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I maj trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 23 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I maj litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I maj bedömde 38 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 32 procent trodde att arbetslösheten minskar. Månaden innan var motsvarande andelar 47 och 26 procent. Av de sysselsatta antog 13 procent i maj att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna och 14 procent antog åter att risken hade minskat.

I maj förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. I maj ifjol var motsvarande inflationsförväntning 2,2 procent.

I maj ansåg 72 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån är god. Av hushållen planerade 14 procent att ta lån inom ett år. 67 procent av konsumenterna ansåg i maj att det är fördelaktigt att spara. 66 procent av hushållen hade sparat och 81 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I maj ansåg 44 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade ett stort antal planer bl.a. på att inreda bostaden och skaffa hemelektronik. 19 procent av hushållen tänkte ganska eller mycket säkert köpa bil och 9 procent bostad inom ett år.

I intervjuerna för konsumentbarometern i maj utredde man också hur vanliga olika tekniska apparater var i hushållen. Uppgifterna publiceras fredagen den 2 juni 2006.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-5/2006

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-5/2006

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, april 2006
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-4/2006*

*räknat på basis av säsongrensade serier; uppgift om Frankrike riktningsgivande på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2006 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2006, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/05/kbar_2006_05_2006-05-29_tie_001_sv.html