Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.8.2006

Konsumenternas förtroende för ekonomin oförändrad i augusti

Konsumenternas förtroendeindikator som sammanfattar konsumenternas sinnesstämningar ifråga om ekonomin var i augusti 14,4, dvs. samma som i juli. Förtroendet för ekonomin var något starkare än under motsvarande period året innan och än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-18 augusti 1 540 personer bosatta i Finland.

I alla fyra delfaktorer i konsumenternas förtroendeindikator fanns det bara små förändringar i augusti jämfört med föregående månad. Försiktigheten både ifråga om den egna och Finlands ekonomi har ökat något. Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin har varit två månader i följd svagare än för ett år sedan och också något lamare än i genomsnitt efter år 1995. Konsumenterna uppskattade dock att deras penningsituation och möjligheter att spara fortfarande var utmärkta. Å andra sidan ansåg man att fördelaktigheten med att ta lån klart försvagats och man befarade att inflationen accelererar.

Konsumenternas syn på ekonomin i augusti 2006

  Augusti 2006 nettotal Juli 2006 nettotal Augusti 2005 nettotal Medeltal 10/95-8/06
Konsumenternas förtroendeindikator 14,4 14,4 13,6 13,5
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 8,2 9,1 11,8 9,3
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 46,6 45,3 47,2 33,0
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget -0,2 0,2 2,0 6,6
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 3,0 3,1 -6,5 5,2
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,8 2,4 2,2 2,0
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 4,6 4,7 5,2 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 32,3 30,8 32,5 25,2
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 23,1 29,0 27,3 20,9
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 20,3 22,3 13,9 6,6
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 16,2 24,8 35,3 23,2
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I augusti trodde 23 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 22 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I augusti litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år. Ännu i juni var motsvarande andelar 31 och 10 procent.

I augusti uppskattade 28 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 35 procent trodde att arbetslösheten minskar. För ett år sedan var motsvarande andelar dystra: 38 och 27 procent. Av de sysselsatta antog bara 8 procent i augusti att risken för arbetslöshet ökat under de senaste månaderna för deras egen del och 13 procent antog åter att risken hade minskat.

I augusti förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,8 procent under de följande 12 månaderna. I juli var motsvarande inflationsförväntning 2,4 procent och för ett år sedan 2,2 procent.

I augusti ansåg 63 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån är god. Motsvarande andel var i juli 71 procent och för ett år sedan 76 procent. I augusti planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år. Av konsumenterna ansåg 67 procent att det är fördelaktigt att spara. 66 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I augusti ansåg 46 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade ett stort antal planer på att spendera pengar bl.a. på hemelektronik samt på fritids- eller sportartiklar. Inom ett år tänkte 19 procent av hushållen ganska eller mycket säkert köpa bil och 9 procent bostad.

Bara varannat hushåll har digitalbox

Konsumentbarometern ger också färsk information om hur vanliga olika typer av hemelektronik är i hushållen. I början av augusti hade 51 procent av hushållen t.ex. en digitalbox. 26 procent av hushållen funderade på att skaffa en digitalbox inom ett halvt år.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-8/2006

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-8/2006

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, juli 2006
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-7/2006*

*räknat på basis av säsongrensade serier; uppgift om Frankrike riktningsgivande på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, July 2006 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2006, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/08/kbar_2006_08_2006-08-28_tie_001_sv.html