Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2006

Enligt konsumenterna är det nu lämpligt att spara

Konsumenternas förtroende för ekonomin var nästan oförändrad i oktober. Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 14,9 medan den i september var 16,1. För ett år sedan var den 14,0. Förtroendet för ekonomin var samtidigt något starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2-19 oktober 1 514 personer bosatta i Finland.

Alla fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i oktober jämfört med föregående månad. Förändringarna var dock mycket små och dessutom var uppskattningarna av arbetslöshetsutvecklingen klart ljusare än under motsvarande period året innan. I oktober ansåg konsumenterna att det är mer lönsamt än någonsin tidigare att spara.

Konsumenternas syn på ekonomin i oktober 2006

  Oktober 2006 nettotal September 2006 nettotal Oktober 2005 nettotal Medeltal 10/95-10/06
Konsumenternas förtroendeindikator 14,9 16,1 14,0 13,6
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 9,7 10,2 11,5 9,3
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 43,7 44,6 44,3 33,2
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 0,9 1,2 2,8 6,5
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 5,4 8,5 -2,6 5,3
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,3 2,6 2,3 2,0
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 1,4 5,6 2,6 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 30,8 30,4 30,3 25,3
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 21,9 23,9 25,3 21,0
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 26,8 25,1 19,7 6,8
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 17,2 20,5 33,3 23,1
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I oktober trodde 22 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 20 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I oktober litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I oktober uppskattade 26 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 38 procent trodde att arbetslösheten minskar. För ett år sedan var motsvarande andelar 35 och 33 procent. Av de sysselsatta antog 12 procent i oktober att risken för arbetslöshet ökat under de senaste månaderna för deras egen del och 13 procent antog åter att risken hade minskat.

I oktober förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. I september var motsvarande inflationsförväntning 2,6 procent.

I oktober ansåg 72 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån är god. Siffran är rekordhög. 63 procent av hushållen hade sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest tänkte man spara för sämre tider och för semesterresor. Av placeringsobjekten var bankkonton och placeringsfonder mest populära.

I oktober ansåg 64 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Ännu för ett år sedan var motsvarande andel 77 procent. I oktober planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

I oktober ansåg 44 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade ett stort antal planer på att spendera pengar speciellt på hemelektronik. 33 procent av hushållen funderade på att skaffa en digitalbox inom ett halvt år. Inom ett år tänkte 18 procent av hushållen ganska eller mycket säkert köpa bil och 9 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-10/2006

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-10/2006

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, september 2006
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-9/2006*

*räknat på basis av säsongrensade serier; uppgift om Frankrike riktningsgivande på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, September 2006 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2006, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/10/kbar_2006_10_2006-10-27_tie_001_sv.html