Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2006

Konsumenterna har ett stort förtroende för ekonomin i november

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i november. Konsumenternas förtroendeindikator var i november 17,9 medan den i oktober var 14,9. För ett år sedan var den 14,6. Förtroendet för ekonomin var samtidigt klart starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1-17 november 1 426 personer bosatta i Finland.

Alla fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i november jämfört med föregående månad. Förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen förbättrades klart jämfört med året innan. Konsumenternas syn på Finlands ekonomi var fortfarande försiktig i november. Däremot hade konsumenterna en mycket stark tro på den egna ekonomin samt möjligheterna och lönsamheten i att spara. Hushållen hade i november fler planer än någonsin tidigare på att köpa hemelektronik.

Konsumenternas syn på ekonomin i november 2006

  November 2006 nettotal Oktober 2006 nettotal November 2005 nettotal Medeltal 10/95-11/06
Konsumenternas förtroendeindikator 17,9 14,9 14,6 13,6
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 12,9 9,7 11,8 9,3
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 47,5 43,7 47,5 33,3
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 3,3 0,9 1,4 6,5
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 7,8 5,4 -2,2 5,3
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,3 2,3 2,3 2,0
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 4,2 1,4 4,8 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 30,9 30,8 29,9 25,3
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 20,9 21,9 19,4 21,0
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 27,3 26,8 13,9 7,0
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 17,0 17,2 31,1 23,0
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I november trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 17 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande siffror var i oktober 22 och 20 procent. I november litade 31 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras, en månad tidigare var andelen 27 procent. I november befarade bara 9 procent av konsumenterna att den egna ekonomin blir sämre inom ett år.

I november uppskattade 23 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 40 procent trodde att arbetslösheten minskar. För ett år sedan var motsvarande andelar 35 och 32 procent. Av de sysselsatta antog 10 procent i november att risken för arbetslöshet ökat under de senaste månaderna för deras egen del och 13 procent antog åter att risken hade minskat.

I november förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Den genomsnittliga inflationsförväntningen var på lång sikt 2,0 procent.

I november ansåg 72 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. Siffran är rekordhög. 64 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året. I november ansåg 64 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Ännu för ett år sedan var motsvarande andel 74 procent. I november planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

I november bedömde 44 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade ett stort antal planer på att spendera pengar bl.a. på heminredning och fritidsartiklar. Rekordmånga hushåll, dvs. 54 procent, funderade på att köpa hemelektronik inom ett halvt år. 19 procent av hushållen ämnade ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad.

Digitalboxen vanligare först framöver

Konsumentbarometern ger också aktuell information om hur vanligt det är med olika slag av hemelektronik i hushållen. I början av november hade 49 procent av hushållen t.ex. en digitalbox och 37 procent av hushållen planerade att skaffa en digitalbox inom ett halvt år.

Den offentliga diskussionen om licensavgifter påverkade i november klart svaren om innehav av television och dess kringutrustning särskilt bland unga ensamboende.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-11/2006

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-11/2006

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, oktober 2006
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-10/2006*

*räknat på basis av säsongrensade serier; uppgift om Frankrike riktningsgivande på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, October 2006 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2006, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/11/kbar_2006_11_2006-11-27_tie_001_sv.html