Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.12.2006

Konsumenterna fortfarande mycket optimistiska i december

Konsumenternas förtroende för ekonomin var fortfarande stort i december. Konsumenternas förtroendeindikator var i december 18,2 medan den i november var 17,9. För ett år sedan var den 16,1. Förtroendet för ekonomin var samtidigt klart starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-18 december 1 517 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara förväntningarna på den egna ekonomin som minskade något i december jämfört med föregående månad. I synnerhet jämfört med året innan var uppfattningarna om Finlands ekonomi och utvecklingen av arbetslösheten klart bättre. Konsumenterna hade en mycket stark tro på möjligheterna och fördelaktigheten i att spara. Hushållen hade i december fler planer än någonsin tidigare att köpa digitalboxar och annan hemelektronik.

Konsumenternas syn på ekonomin i december 2006

  December 2006 nettotal November 2006 nettotal December 2005 nettotal Medeltal 10/95-12/06
Konsumenternas förtroendeindikator 18,2 17,9 16,1 13,6
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 10,9 12,9 11,3 9,3
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 49,4 47,5 48,2 33,4
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 4,3 3,3 1,4 6,5
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 8,0 7,8 3,6 5,3
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,5 2,3 2,3 2,0
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 6,1 4,2 4,2 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 33,0 30,9 32,9 25,4
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 20,4 20,9 14,4 21,0
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 28,7 27,3 15,5 7,2
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 17,0 17,0 27,3 23,0
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I december trodde 25 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 17 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande siffror 24 och 20 procent. I december litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I november var motsvarande andelar 31 och 9 procent.

I december uppskattade 24 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 42 procent bedömde att arbetslösheten minskar. För ett år sedan var motsvarande siffror 28 och 37 procent. Av de sysselsatta antog 9 procent att risken för arbetslösheten ökat under de senaste månaderna för deras egen del, medan klart fler, dvs. 15 procent, åter antog att risken minskat.

I december förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,5 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande inflationsförväntning var i november och för ett år sedan 2,3 procent.

I december antog redan 73 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var siffran 63 procent. 65 procent av hushållen hade sparat och 81 procent trodde att de kan spara under det följande året. 64 procent av konsumenterna ansåg i december att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 71 procent. I december planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

44 procent av konsumenterna bedömde i december att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Rekordmånga hushåll, dvs. 56 procent, funderade på att köpa hemelektronik inom de följande sex månaderna. 40 procent av hushållen ämnade köpa digitalboxar innan våren. 16 procent av hushållen avsåg att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-12/2006

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-12/2006

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, november 2006
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-11/2006*

*räknat på basis av säsongrensade serier; uppgift om Frankrike riktningsgivande på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, November 2006 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2006, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/12/kbar_2006_12_2006-12-27_tie_001_sv.html