Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.1.2007

Konsumenterna har förtroende för ekonomin och placerar i fonder

Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i januari jämfört med december. Konsumenternas förtroendeindikator var 18,3. Förtroendet för ekonomin var starkare i januari än långtidsmedelvärdet och samtidigt det starkaste sedan januari 2001. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2-19 januari 1 584 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på den egna ekonomin och arbetslösheten något i januari jämfört med föregående månad. Konsumenternas syn på Finlands ekonomi var oförändrad och deras uppfattningar om möjligheterna att spara försvagades något. I synnerhet konsumenternas tro på att arbetslösheten minskar ökade tydligt jämfört med motsvarande period året innan. Dessutom ansåg konsumenterna i januari att det är mycket fördelaktigt att spara, och särskilt fondsparandet blev allt allmännare. Däremot minskade intresset för att ta lån ytterligare.

Konsumenternas syn på ekonomin i januari 2007

  Januari 2007 nettotal December 2006 nettotal Januari 2006 nettotal Medeltal 10/95-1/07
Konsumenternas förtroendeindikator 18,3 18,2 13,7 13,7
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 12,3 10,9 10,1 9,4
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 47,0 49,4 41,7 33,5
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 4,3 4,3 4,0 6,5
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 9,6 8,0 -1,0 5,3
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,4 2,5 2,2 2,0
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 5,1 6,1 3,8 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 32,6 33,0 31,4 25,4
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 28,1 20,4 31,1 21,0
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 28,7 28,7 12,7 7,3
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 12,4 17,0 26,0 22,9
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I januari trodde 26 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 17 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I januari litade 32 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I januari uppskattade 24 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 43 procent bedömde att arbetslösheten minskar. För ett år sedan var motsvarande siffror 33 och 32 procent. Av de sysselsatta antog 10 procent i januari att risken för arbetslösheten ökat under de senaste månaderna för deras egen del, medan klart fler, dvs. 15 procent, åter antog att risken minskat.

I januari förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande inflationsförväntning var för ett år sedan 2,2 procent.

I januari antog 73 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var siffran 60 procent. 65 procent av hushållen hade sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparas det fortfarande för morgondagen. I januari hade redan 30 procent av hushållen placerat pengar i placeringsfonder och 36 procent i olika värdepapper i allmänhet. Av hushållen hade 26 procent försäkringsbesparingar.

I januari bedömde 60 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Motsvarande andel var i december 64 procent och för ett år sedan 71 procent. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år.

48 procent av konsumenterna bedömde i januari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Många hushåll ämnade använda pengar bl.a. för att reparera eller inreda bostaden samt för resor. 36 procent av hushållen funderade på att köpa digitalboxar innan sommaren. 18 procent av hushållen avsåg att antingen ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-1/2007

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-1/2007

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, december 2006
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-12/2006*

*räknat på basis av säsongrensade serier; uppgift om Frankrike riktningsgivande på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2006 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/01/kbar_2007_01_2007-01-29_tie_001_sv.html