Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2007

Konsumenternas förtroende oförändrat i mars

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i mars i stort sett oförändrat jämfört med februari. Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 16,5. Förtroendet för ekonomin var starkare än för ett år sedan och starkare än långtidsmedelvärdet. Förtroendet förstärktes från hösten till januari, men har efter det försvagats något. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-19 mars 1 555 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i mars förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen, medan förväntningarna på den egna ekonomin försvagades något jämfört med föregående månad. Uppskattningarna om möjligheterna att spara och om Finlands ekonomiska situation var oförändrade. Konsumenterna ansåg inte längre att det är särskilt fördelaktigt att ta lån, men det minskade inte deras planer på att ta lån eller köpa bostad.

Konsumenternas syn på ekonomin i mars 2007

  Mars 2007 nettotal Februari 2007 nettotal Mars 2006 nettotal Medeltal 10/95-3/07
Konsumenternas förtroendeindikator 16,5 16,8 12,6 13,7
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 12,2 14,1 11,3 9,4
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 50,4 50,9 50,9 33,7
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 1,3 1,4 -0,1 6,4
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 2,0 0,7 -11,8 5,3
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,3 2,4 2,2 2,0
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 5,6 4,7 3,7 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 32,6 35,1 32,1 25,5
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 23,1 26,5 24,7 21,1
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 31,0 32,4 18,1 7,7
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 8,4 15,4 23,9 22,8
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I mars trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 21 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I mars litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I mars uppskattade 31 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 37 procent trodde att arbetslösheten minskar. Motsvarande andelar var dystra för ett år sedan: 44 och 26 procent. Av de sysselsatta antog 11 procent i mars att risken för arbetslösheten ökat under de senaste månaderna för deras egen del, medan fler, dvs. 16 procent, åter antog att risken hade minskat.

I mars förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Den långsiktiga medelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I mars antog 76 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var andelen 64 procent. 67 procent av hushållen hade sparat och 82 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I mars ansåg 57 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Motsvarande andel var i februari 63 procent och för ett år sedan 69 procent. Av hushållen planerade dock 18 procent, dvs. den största andelen sedan augusti 2003, att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 46 procent i mars att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Ett stort antal hushåll hade för avsikt att använda pengar bl.a. för att reparera eller inreda bostaden eller för att köpa fritidsartiklar. 41 procent av hushållen ämnade köpa en digitalbox innan hösten. Också större inköp var lockande fortfarande eftersom 18 procent av hushållen hade för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 9 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-3/2007

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-3/2007

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, februari 2007
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-2/2007*

*räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, February 2007 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/03/kbar_2007_03_2007-03-27_tie_001_sv.html