Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2007

Konsumenterna tror åter på en minskning av arbetslösheten

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i april tillbaka på den höga nivån vid årsskiftet. Konsumenternas förtroendeindikator var i april 17,9 medan den i mars var 16,5. För ett år sedan var den 9,4. Förtroendet för ekonomin var samtidigt starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2-19 april 1 524 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara förväntningarna på hushållets möjligheter att spara som minskade något i april jämfört med föregående månad. Uppskattningarna om möjligheterna att spara var dock fortfarande mycket ljusa liksom synen på den egna ekonomin i allmänhet. Å andra sidan förbättrades konsumenternas förväntningar på utvecklingen av arbetslösheten i Finland rejält på en månad, särskilt jämfört med året innan, och var de mest optimistiska sedan februari 2001. I april ansåg konsumenterna inte längre att det var lika fördelaktigt som tidigare att ta lån.

Konsumenternas syn på ekonomin i april 2007

  April 2007 nettotal Mars 2007 nettotal April 2006 nettotal Medeltal 10/95-4/07
Konsumenternas förtroendeindikator 17,9 16,5 9,4 13,7
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 12,5 12,2 11,0 9,4
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 44,0 50,4 41,6 33,8
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 2,7 1,3 -1,8 6,4
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 12,6 2,0 -13,3 5,3
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,4 2,3 2,4 2,0
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 5,6 5,6 0,9 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 31,8 32,6 29,4 25,6
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 22,0 23,1 24,1 21,1
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 30,8 31,0 21,2 7,8
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 3,7 8,4 26,4 22,6
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I april trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 19 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I april litade 32 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 9 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I april uppskattade 46 procent av konsumenterna att arbetslösheten minskar under det följande året och 21 procent trodde att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i mars 37 och 31 procent och för ett år sedan dystra 26 och 47 procent. Av de sysselsatta antog 16 procent i april att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 11 procent åter antog att risken hade ökat.

I april förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Den långsiktiga medelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I april antog 75 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 67 procent. 66 procent av hushållen hade sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för framtiden eller för en semesterresa. De mest populära placeringsobjekten är, näst efter bankkonton, olika fonder.

I april ansåg 52 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Motsvarande andel var i mars 57 procent och för ett år sedan 72 procent. Av hushållen planerade dock 15 procent, dvs. ungefär lika många som året innan, att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 45 procent i april att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Ytterst många hushåll planerade att använda pengar bl.a. för att köpa fritidsartiklar och för resor. 38 procent av hushållen ämnade köpa en digitalbox före hösten. Också större inköp var lockande eftersom 19 procent av hushållen hade för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-4/2007

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-4/2007

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, mars 2007
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-3/2007*

*räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2007 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/04/kbar_2007_04_2007-04-27_tie_001_sv.html