Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2007

Konsumenterna anser att det nu är mycket lönsamt att spara

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i maj oförändrat jämfört med april. Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 17,7. Förtroendet för ekonomin var starkare än för ett år sedan och starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2-18 maj 1 546 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i någon mån förväntningarna på utvecklingen av arbetslösheten och på den egna ekonomin jämfört med föregående månad. Uppfattningarna om Finlands ekonomi och hushållens möjligheter att spara förbättrades på motsvarande sätt något i maj. Konsumenternas syn på hur lönsamt det är att spara var i maj ljusare än någonsin tidigare.

Konsumenternas syn på ekonomin i maj 2007

  Maj 2007
nettotal
April 2007
nettotal
Maj 2006
nettotal
Medeltal
10/95-5/07
Konsumenternas förtroendeindikator 17,7 17,9 13,9 13,8
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 10,7 12,5 11,0 9,4
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 47,7 44,0 49,2 33,9
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 3,3 2,7 0,2 6,3
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 9,2 12,6 -4,9 5,3
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,4 2,4 2,4 2,0
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 6,6 5,6 2,9 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 30,3 31,8 31,6 25,6
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 18,7 22,0 22,0 21,1
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 33,3 30,8 22,3 8,0
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 5,6 3,7 26,4 22,5
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I maj trodde 25 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 18 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I maj litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I maj uppskattade 43 procent av konsumenterna att arbetslösheten minskar under det följande året och 24 procent trodde att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande siffror dystra 32 och 38 procent. Av de sysselsatta antog 16 procent i maj att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 10 procent åter antog att risken hade ökat.

I maj förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Den långsiktiga medelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I maj ansåg fler än någonsin tidigare, dvs. 78 procent av konsumenterna, att tidpunkten att spara var god. För ett år sedan var andelen 67 procent. 64 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året. Enligt intervjuerna i april sparar konsumenterna mest för framtiden eller för en semesterresa. De mest populära placeringsobjekten är, näst efter bankkonton, olika fonder.

I maj ansåg 54 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 72 procent. Av hushållen planerade dock 13 procent, dvs. ungefär lika många som året innan, att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 43 procent i maj att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Ytterst många hushåll planerade att använda pengar bl.a. för att köpa hemelektronik, för reparation av bostaden och för resor. Också större inköp var lockande eftersom 19 procent av hushållen hade för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 9 procent bostad.

Intervjuerna för konsumentbarometern för maj utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Ett meddelande som behandlar hur vanliga olika apparater och digitalboxar är i hushållen publiceras fredagen den 1 juni klockan 9.00.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-5/2007

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-5/2007

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, april 2007
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-4/2007*

*räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2007 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/05/kbar_2007_05_2007-05-28_tie_001_sv.html