Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2007

Konsumenterna tror på minskad arbetslöshet och på sparande

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i augusti nästan på samma nivå som rekordnivån i början av 2000. Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 20,3 medan den i juli var 18,5. För ett år sedan var den 14,4. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-17 augusti 1 535 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i augusti förväntningarna på möjligheterna att spara jämfört med föregående månad och var de ljusaste någonsin. De övriga delfaktorerna i indikatorn var i augusti nästan oförändrade. Konsumenternas syn på den egna ekonomin var stark, men förväntningarna på Finlands ekonomi minskade ytterligare. Däremot trodde allt fler att arbetslösheten minskar. I augusti ansåg konsumenterna att det var exceptionellt lönsamt att spara medan synen på hur fördelaktigt det var att ta lån blev dystrare. Dessutom förmodade man att inflationen blir snabbare.

Konsumenternas syn på ekonomin i augusti 2007, nettotal*

  Medelvärde
10/95-8/07
Maxvärde
10/95-8/07
Minvärde
10/95-8/07
Augusti
2006
Juli
2007
Augusti
2007
Läget***
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 14,4 18,5 20,3 ++
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 8,2 11,4 11,7 +
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
34,2 52,0 10,9 46,6 45,1 52,0 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
6,3 21,7 -14,0 -0,2 2,6 1,5 -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,6 27,6 -22,7 3,0 14,8 16,1 +
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån., procent
2,0 3,1 0,7 2,8 2,6 2,8  
Risken för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten**
4,1 7,2 0,8 4,6 6,1 7,2 ++
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
25,8 35,1 14,7 32,3 32,5 34,0 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
21,0 37,7 -2,1 23,1 22,3 18,3 -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
8,6 35,1 -19,6 20,3 33,7 35,1 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
22,1 42,0 -13,5 16,2 3,7 0,7 - -
* Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.
** Risken för egen arbetslöshet har frågats bara från mars 2004.
*** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt.

I augusti trodde 25 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 21 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I augusti litade 31 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I augusti litade 49 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 18 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande siffror 35 och 28 procent. Av de sysselsatta antog 15 procent i augusti att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 8 procent åter antog att risken hade ökat.

I augusti förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,8 procent under de följande 12 månaderna. Det långsiktiga medelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I augusti antog rekordmånga konsumenter, dvs. 79 procent, att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var andelen 67 procent. 68 procent av hushållen hade sparat och rentav 82 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Bara 50 procent av konsumenterna ansåg i augusti att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 63 procent. Av hushållen planerade 12 procent att ta lån inom ett år.

44 procent av konsumenterna bedömde i augusti att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Många hushåll planerade att använda pengar bl.a. för att inreda hemmet och köpa hemelektronik. 19 procent av hushållen avsåg att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 9 procent bostad.

Intervjuerna för konsumentbarometern för augusti utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Ett meddelande som behandlar hur många hushåll har skaffat en digitalbox publiceras fredagen den 31 augusti klockan 9.00.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-8/2007

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-8/2007

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, juli 2007
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-7/2007*

*räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, July 2007 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/08/kbar_2007_08_2007-08-27_tie_001_sv.html