Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2007

Konsumenternas inflationsförväntningar över tre procent

Konsumenternas förtroende för ekonomin var fortfarande stort i oktober. Förtroendet har dock mattats av något, eftersom konsumenternas förtroendeindikator i oktober var 17,3, i september 18,5 och i augusti 20,3. Förtroendet för ekonomin var fortfarande starkare i oktober än för ett år sedan och starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-19 oktober 1 527 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i oktober förväntningarna på den egna ekonomin jämfört med föregående månad. Övriga delfaktorer var oförändrade eller försvagades något. Konsumenterna trodde fortsättningsvis mycket starkt på möjligheterna att spara och på en minskning av arbetslösheten. Däremot var konsumenternas tro på Finlands ekonomi svag. Konsumenterna ansåg i oktober att det är speciellt lönsamt att spara, i motsats till att ta lån och köpa kapitalvaror. Inflationen förväntades bli klart snabbare under de kommande månaderna.

Konsumenternas syn på ekonomin i oktober 2007, nettotal*

  Medelvärde
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Oktober
2006
September
2007
Oktober
2007
Läget***
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 14,9 18,5 17,3 +
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 9,7 10,2 12,1 ++
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
34,5 52,0 10,9 43,7 51,4 46,6 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
6,1 21,7 -14,0 0,9 -3,5 -4,1 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,7 27,6 -22,7 5,4 15,7 14,4 +
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån., procent
2,0 3,3 0,7 2,3 3,1 3,3  
Risken för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten**
4,2 7,2 0,8 1,4 5,3 5,4 +
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
25,9 35,1 14,7 30,8 32,7 31,6 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,9 37,7 -2,1 21,9 12,3 10,9 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
8,9 35,4 -19,6 26,8 34,5 35,4 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
21,7 42,0 -13,5 17,2 -6,2 -3,3 - -
* Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.
** Risken för egen arbetslöshet har frågats bara från mars 2004.
*** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt.

I oktober trodde 21 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 28 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 22 och 20 procent. I oktober litade 31 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I oktober litade 47 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under följande år och 18 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 38 och 26 procent. Av de sysselsatta antog 14 procent i oktober att arbetslöshetsrisken under de senaste månaderna minskat för deras egen del, medan 9 procent åter antog att risken hade ökat.

I oktober förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,3 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna låg således på sin högsta nivå någonsin. Det långsiktiga medelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I oktober - liksom under de två senaste månaderna - tyckte rekordmånga konsumenter, dvs. 79 procent, att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var andelen 72 procent. 65 procent av hushållen hade sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider, en semesterresa eller återbetalning av lån. De mest populära placeringsobjekten, näst efter bankkonton, är olika fonder.

I oktober ansåg 46 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 64 procent. Av hushållen planerade dock 13 procent att ta lån inom ett år.

40 procent av konsumenterna bedömde i oktober att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 44 procent. Flera hushåll hade för avsikt att använda pengar bl.a. för att inreda hemmet eller för resor under de följande sex månaderna. Planerna på att köpa hemelektronik har minskat, men 25 procent av hushållen funderade i oktober på att skaffa digitalbox. Större inköp var mycket lockande i oktober eftersom 19 procent av hushållen hade för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 10 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-10/2007

Ekonomins mikro- och makroindikatorer 10/1995-10/2007*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån.
samt hushållets penningsituation nu.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslösheten om 12 mån.

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, september 2007
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-9/2007*

*räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, September 2007 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/10/kbar_2007_10_2007-10-29_tie_001_sv.html